Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertaling:

En la komenco de la printempo la tago estas tiel longa kiel la nokto. Somere la tago estas pli longa ol la nokto, do la nokto estas malpli longa ol la tago. La 21a de junio estas la plej longa tago. Vi estas granda, via frato estas pli granda ol vi, sed mi estas la plej granda el ni. Mi kuris rapide, mia frato kuris pli rapide kaj mia amiko kuris kiel eble plej rapide. Du homoj povas pli muite fari ol unu. Mi metis la panon en la panujon. La mangilaro estas jam sur la tablo, ankaü la salujo, la piprujo kaj la buterujo. Cu vi havas vian cigarujon ce vi? Mi volis fumi, sed mi vidas, ke mi ne havas cigarojn ce mi. Cu ankoraü ne estas tempo por la tagmango? Mi estas tre malsata, mi mangos pli ol hieraü. Ni tagmangos hodiaü je duono antaü la sesa. La kuvo estas pli granda ol la sitelo. La domo de mia frato estas la plej alta el ciuj domoj en la strato.

Vertaal in Esperanto:

Zij zette de flesch en het glas op de tafel. Deze tafel is grooter dan die van mijn broeder. Dit gebouw is hoog, de kerk is hooger, maar de toren is het hoogst. Van mijn broeders ben ik de grootste. Wat loopt het snelst? Ik verlangde den hamer en hij gaf mij de tang. Zoudt gij mij uw mes willen geven, want het is scherper dan het mijne. Het weer was zoo slecht, dat ik niet kon komen. Zij schrijft mooi, uw zuster schrijft minder mooi, maar uw vriendin schrijft het minst mooi. Gij loopt vlugger dan uw zuster. De jager ging in den vroegen morgen het bosch in. Ik heb mijn geldbeurs verloren. Ik schroefde het deksel van de kist. Gisteren was het weder schooner dan nu. Geef mij dien vingerhoed. Ik heb hem niet gezien. Hij ging in de houtloods en nam hout mee om het fornuis aan te maken. Ik waschte mijn handen beter dan gij. Het paard loopt het vlugst. Wanneer hebben wij den laatsten dag van de maand?

TIENDE LES.

Deelwoorden.

Deelwoorden zijn van werkwoorden afgeleid en stellen de werking voor als een voorbijgaande eigenschap of toestand.

De Nederlandsche taal heeft twee deelwoorden en wel het tegenwoordig deelwoord, dat de werking of handeling voorstelt als nog

Sluiten