Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In plaats van de samengestelde tijden „estas -inta” mag

men kortweg gebruiken -is, bijv.: i.p.v, mi estas mangz'nfa zegt men altijd: mi mangis. Dit mag dus niet als er stond: mi estis! manginfa.

Het woord door van den lijdenden vorm wordt vertaald met de: mi estas salutata de mia amiko ik word door mijn vriend gegroet.

Leer van buiten:

asparago asperge kafo koffie

brasiko kool teo thee

salato salade cokolado chocolade

lentoj linzen akvo water

bulbo ui vino wijn

frukto vrucht biero bier

citrono citroen brando brandewijn

kuko koek pipo pijp

piro peer objekto voorwerp

cerizo kers estonteco toekomst

frago aardbei linio lijn, linie

frambo framboos loterio loterij

daktilo dadel ondo golf

nukso noot (vrucht) tendo tent

juglando noot (okker- antaüdiri voorspellen

noot) malfrui laat komen

avelo hazelnoot fabriki vervaardigen

peco stuk sveni bezwijmen

mielo honig sopiri zuchten,

oleo olie smachten

vinagro azijn heredi erven

mustardo mosterd dika dik

lakto melk rekta recht

servico servies sen zonder

fromago kaas jen estas hier is, ziehier

Vertaling:

Laktujo, laktejo, pirujo, peceto, pipego, antaüdiro, senharulo, sopiro, heredajo, heredanto, kafejo, kafujo, kafopoto, safido, malrekta, maldika.

Sluiten