Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als men deze beide achtervoegsels achter een werkwoord plaatst kunnen ze niet altijd door maken of worden vertaald worden: veni komen venigi doen komen, laten komen,

pendi hangen pendigi doen hangen, ophangen,

fini eindigen finigi geëindigd worden, afloopen.

Opmerking: Laten moet vertaald worden door lasi als het beteekent „niet verhinderen”:

Laat het paard maar loopen Lasu la cevalon kuranta.

Laten moet vertaald worden door het achtervoegsel igi als de handeling, die er op volgt, er een gevolg van is:

Laat den dolcter komen Venigu la kuraciston.

Voorts moet men igi = worden niet verwarren met het hulpwerkwoord worden, dat in de vorige les werd geleerd: de man wordt geprezen la viro estas laüdata,

de man wordt oud. la viro maljunigas.

In dit laatste geval is het het koppelwerkwoord worden, (zie 3e les). Dit koppelwerkwoord kan ook vaak vertaald worden door /ar igi.

la junulo farigas soldato.

ig(D dient ook om een werkwoord onovergankelijk te maken, d.w.z. dan kan er geen lijdend voorwerp bij komen: la vintro komencigas la 21an de decembro. de winter begint den 21 sten December.

Wederkeerende werkwoorden.

Dit zijn de werkwoorden, die een wederkeerendheid of terugwerking aanduiden en waarbij het onderwerp van den zin tevens het voorwerp der handeling is.

Deze werkwoorden worden in het Esperanto in 3 groepen verdeeld, n.1.:

Ie. Werkwoorden, die de wederkeerendheid in zich sluiten:

goji = zich verheugen, mi gojas = ik verheug mij.

enui = zich vervelen, mi enuas = ik verveel mij.

kutimi = zich gewennen, mi kutimas = ik gewen mij.

imagi = zich verbeelden, mi imagas = ik verbeeld mij.

erari = zich vergissen, mi eraras = ik vergis mij.

vengi = zich wreken, mi vengas = ik wreek mij.

Sluiten