Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soldato soldaat oraami versieren

capelo hoed konsumi verbruiken

poso zak naski baren

brava dapper scii weten

simila gelijkend malgraü niettegen-

preta gereed, klaar staande

gentila beleefd preskaü bijna

carma bevallig aparte ter zijde,

aceti koopen afzonderlijk

pagi betalen kaj tiel plu en zoo voort,

levi opheffen, op- (k. t. p.) enz.

lichten paperujo portefeuille

butonumi toeknoopen forlasi verlaten

kombi kammen

Vertaling:

Grandigi, pligrandigi, plibonigi, junigi, plijunigi, paligi, rapidi, naskigi, devigi, farigi, purigi, dikigi, maldikigi, interesigi, sciigi.

Vertaal in Esperanto: •

Neusdoek, grooter maken, tevreden stellen, geruststellen, ongerust worden, rijk worden, beleefdheid, schoenmaker, versiersel, verbruik, handschoenendoos, een dapper mensch, jong maken, jonger maken, oud maken, ouder maken.

Vertaling:

La belaj vestoj ne estas bonaj por vi, vi malpurigos ilin en unu tago. Matene mi vekigas je la sepa. Tiu capelo plijunigas vin kelkajn jarojn. Via kantado malsanigos min. Kiam mia amikino aüdis, ke sia patrino estas tre malsana, si paligis kaj rapidis hejmen. Se vi ne estus devigita eliri, mi kredas, ke vi ciam restus hejme kaj vi bone scias, ke la kuracisto diris, ke vi devas eliri almenaü dum unu horo. Mi kredas, ke la vivado sur la kampo sanigas vin, vi dikigas kaj via vizago ne plu estas pala. Mia poshorlogo estas pli bela ol la via, car la mia estas pli nova ol la via, sed mi kredas, ke la via estas pli forta ol la mia. Mi gojas pri via felico. Mi lavas min en la lavovazo. Si lavis sian infanon en la kuvo. Mi kutimis mangi tre malmulte. Vi treege dikigas. Vi ne plu povas iri tra la pordo. Mi prenis mian surtuton kaj mi foriris. Mi sidigis sur la segon, starantan apud la pordo.

Sluiten