Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lied aan. Na langen tijd sliep ik in en droomde een schoone droom. Herinnert gij u nog den dag, dat gij den eersten keer naar school gingt? Die dag is niet licht te vergeten (onvergetelijk). De onderwijzer staat voor de klasse en gebiedt den kinderen, dat zij zullen zwijgen (silentu). Indien de leerlingen zeer vlijtig zijn geweest, zal de onderwijzer hun een mooie geschiedenis vertellen. Hebt gij uw portefeuille verloren? Ik heb er een gevonden. U spreekt dat woord niet goed uit. Toon mij uw hand en ik zal u zeggen wie gij zijt. Verstaat gij mij? Neen, mijnheer, ik heb u niet verstaan. Ik moet hem bewonderen. Antwoord, wanneer men u iets vraagt. De leerlingen waren zeer vlijtig.

Lees- en Vertaaloefening:

MALFELICA KOMERCISTO.

Juna homo, kiu en sia urbo havis nenian okupon, venis Londonon por serci helpon ce unu sia parenco. Tiu ci lasta donis al li kelkan nombron da capoj kaj konsilis al li stari sur la strato kaj vendi ilin. óoja, ke li nun povos iom perlabori, la junulo prenis la capojn kaj iris kun ili sur homplenan straton kaj sidigis en oportuna anguleto. Vespere li revenas al la parenco, kaj tiu ci demandas: Nu, cu vi muite vendis? Ha, malgaje respondas la junulo, ec unu capon mi ne vendis! Cu vi al neniu proponis? Kion do vi faris la tutan tagon? Mi tenis la capojn bone kasitajn en mia korbo, por ke la polvo ilin ne malbonigu, sed proponi al iu mi ne trovis okazon en la daüro de la tuta tago, car el la granda amaso da homoj, kiuj pasis antaü mi, ciuj havis jam capojn sur la kapoj.

(El Fundamenta Krestomatio.)

HERHALING VAN LES 1 TOT 15.

Vertaal in het Esperanto:

Ik raadde den leerling aan dat versje van buiten te leeren. Wie zijn de erfgenamen van dien overledene? De kleine kinderen hadden het vuile water gedronken. De rijpe frambozen werden door de bezoekster gegeten. Wie heeft U dat voorspeld? Het meisje maakte haar jurk vuil. Het meisje, dat haar jurk vuil gemaakt had, werd door haar moeder gestraft. De professor vergiste zich. Gij spreekt dat woord verkeerd uit. Het is vandaag erg warm. Gisteren was het kouder dan vandaag. De reizigers haastten zich

Sluiten