Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

libron vi preferas, tiun kun la verda kovrilo aü tiun ci kun la ruga kovrilo? Mi preferas la verdan al la ruga.

Vertaal in Esperanto:

Heb een weinig geduld. Op de een of andere manier moet gij ons helpen. Hij vertelde mij hoe trotsch zij was. Ik weet zelf niet hoe er over (over het) te denken. Hoeveel tijd hebt gij noodig om naar de stad te gaan? Op welke manier lezen blinde menschen? Zoo te handelen is zeer onvoorzichtig. Zooveel wijn kan ik niet drinken. Geef mij evenveel melk als koffie. Geef mij alles wat drinkbaar is. Esperantisten helpen elkaar op elke manier. Wij hebben dat heelemaal niet (in het geheel niet) noodig. Gij behoeft u geenszins te verontrusten. De zieke heeft gedurende twee dagen niets gegeten. Gelooft gij, dat hij geen geld bij zich heeft? Toen ik uw brief ontving, deelde ik alles aan mijn vriend mede, maar hij heeft mij nog niets geantwoord. Hebt gij uw lees- en rekenboek bij u? Neen, ik heb ze vergeten. Gij zijt zeer vergeetachtig. Hij is afgunstig op uw vooruitgang. De priester zegende de menigte. Gij handelt tegen den godsdienst door zoo te spreken. Hartstocht is een slechte eigenschap. Geduld is zulk een groote schat.

Lees- en Vertaaloefening:

ANEKDOTO DE SWIFT.

Kiam Swift prenis novajn servantinojn, li ciam diradis al ili, ke ili en lia domo devas antaü cio observadi du aferojn: unue, fermi post si la pordon, kiam ili venas en cambron, kaj due — denove fermi la pordon, kiam ili eliras. Unu fojon servantino petis de li la permeson iri al la festo de edzigo de sia fratino. Tre volonte, diris Swift, mi ec donos al vi cevalon kaj servanton por akompani, kaj vi povas ambaü kune veturi. Tute ekster si de gojo, la servantino, elirante, lasis la pordon ne fermita. Kvaronon da horo post ilia forveturo Swift ordonis seli alian cevalon kaj sendis sur gi rapide alian servanton kun la ordono revenigi ilin. Tiu ci trovis ilin en la mezo de vojo, kaj cu ili volus aü ne — ili devis veturi retume. Tute depremita, la knabino eniris en la cambron de sia sinjoro kaj demandis, kion li ordonos. Nenion pli ol nur ke vi fermu post vi la pordon, li diris kaj lasis sin post tio ci denove forveturi.

(El Fundamenta Krestomatio.)

Sluiten