Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kies = wiens (vragend), bijv.:

Kies capelo estas tiu? = Wiens hoed is dat?

Kies = wiens, wier (betrekkelijk), bijv.:

La knabo, kies libro kusas tie ci, estas malsana = De knaap, wiens boek hier ligt, is ziek.

Ties = diens, dier, bijv.:

Ties laboro estas la plej bela = Diens werk is het mooist.

Cies = ieders, elks, van ieder, bijv.:

Li prenis cies proprajon = Hij nam ieders eigendom.

Nenies, = niemands, van niemand, bijv.:

Mi bezonas nenies helpon = Ik heb niemands hulp noodig.

Het voorvoegsel fi en het achtervoegsel ac.

geven beiden een minachtende beteekenis aan het stam" woord, waarvan fi op de innerlijke en ac op de uiterlijke eigenschap doelt, bijv.:

ficevalo paard met streken cevalaco knol.

fiviro man met slechte eigenschappen viraco vent, kerel

fivirino vrouw met slechte eigenschappen virinaco wijf.

Het achtervoegsel cj(o), dient om verkleinende, liefkoozende mannelijke persoonsnamen te vormen; men voegt den uitgang na den tweeden tot den vijfden letter van den naam, bijv.:

Mihaelo Michiel Micjo Michieltje.

Petro Pieter Pecjo Pietje.

Het achtervoegsel nj(o) wordt gebruikt op dezelfde wijze als cj(o), doch dient voor vrouwelijke persoonsnamen, bijv.:

Mario Marie Manjo Marietje

Emilino Emilia Eminjo Emilietje.

De uitdrukking Mosto is een beleefdheidstitel, die dient voor alle Nederlandsche titels als: Majesteit, Heiligheid, Excellentie, WelEdele, WelEdelgestrenge, Hoogedelgeboren, enz. Wanneer de waardigheid van den te noemen persoon het woord Mosto voorafgaat, dan neemt die waardigheid den vorm van het bijv. n.w. aan, bijv.:

Zijne Majesteit de Koning Lia Rega Mosto.

Zijne Excellentie Graaf Lia Grafa Mosto ,

Zijne Heiligheid de Paus Lia Papa Mosto.

Sluiten