Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leer van buiten:

industrio nijverheid

posto brievenpost

signo teeken

stacidomo station

raso ras

gento volksstam

rego koning

regno staat, rijk

bieno goed, landgoed

opinio meening

perfekta volmaakt

libera vrij

pravi gelijk hebben

certa zeker

sama zelfde

donaci schenken

(een geschenk v . geven)

ricevi ontvangen,

krijgen

gajni winnen

akiri verkrijgen

ofendi beleedigen

plendi rich beklagen

aparteni toebehooren

posedi bezitten

decidi besluiten,

beslissen

danki bedanken

cagreno verdriet

amuzi vermaken

sin amuzi zich vermaken

daüri duren

cesi ophouden

jeti werpen

peli wegjagen,

wegzenden

sajai schijnen, blijken

gratuli gelukwenschen

envii benijden

helpi helpen

zorgi zorgen

supren omhoog

malsupren omlaag

tuj dadelijk

Jus juist, zooeven

sendube ongetwijfeld

adiaü vaarwel

tro te, teveel

jen . . . jen nu eens . . .

dan weer

ju pli . . . hoe meer . . .

des pli des te meer

pejzago landschap

sudo zuiden

sendilo zender

laütparolilo luidspreker

anteno antenne

frekvenco frequentie

kurento stroom

propagigi zich voort¬

planten

baterio batterij

stopkontaktilo steker

bobeno spoel

konsistigi samenstellen,

vormen

studio studio

sendstacio zendstation

alterna kurento wisselstroom vibri trillen

ondo golf

kontinua

kurento gelijkstroom

kontaktingo stopcontact

kondensatoro condensator

Sluiten