Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertaling:

Ekplendi, posedajo, postisto, ekjeti, mallibera, libereco, regino, regnano, malliberejo, domaco, parolaci, fikomercajo, hundaco, skribaci, fiinfano, disflugi, deflugi, forflugi, deiri, disiri, foriri.

Vertaal in Esperanto:

Gevangene, gevangenschap, gelukwensch, bedelaar, vreesachtig, bang maken, dankbaar, beklagenswaardig, betreurenswaardig, benijdenswaardig, uitstrooien (werpen naar alle kanten), terugroepen, overdenken, welvaren, kunstmatig, beginnen te lachen, beginnen te weenen, beginnen te klagen.

Vertaling:

les perdo ne ciam estas ies gajno. Cies ideo estas diversa. Kies plumon vi uzis? Nenies, (gi) estas mia. Ties opinio ne muite valoras. Cu estas ies tiu ci pinglo? Cu tiuj estas la gepatroj, kies infanoj ludas kun la viaj? La mono ne estas ties, kiu gin trovas. Cies traduko estis bona. Mi estas nenies malamiko. La fervoraj infanoj estos rekompencataj, sed la malfervoraj infanoj estos punataj. Cu vi scias kie estas la adresaro de Roterdamo? En mia libertempo de la antaüra jaro mi vizitis la plej sudan parton de nia lando, kaj admiris la belan pejzagon. Li ne povas kompreni min aü ne volas kompreni min. Kiam ni estis revidintaj nian fraton, ni estis tre felicaj, ke li estas en tia bonfarto. Car mi ne volis akcepti rekompencon pro mia konsilo, mi resendis al li la donacojn. Nenio estas perfekta. Mi tute ne estas certa, cu vi estas prava. Vi estas malprava. La verda stelo estas signo de Esperanto.

Vertaal in Esperanto:

Iemands hoed viel in het water. Is dit paard van iemand? Van wien is dit papier? De vrouw, wier zoon viel, is ongelukkig. De man, wiens kind in het water viel, sprong van de brug. De moeder zeide: Wie niet wil gehoorzamen, diens straf zal groot zijn. Wees niet allemans vriend. Over deze zaak wil ik gaarne ieders meening hooren. Niemands hoed lag meer op de tafel. Ik heb niemands hulp noodig. Waar hebt gij mijn penhouder gelegd? Ik legde hem juist bij het overige schrijfgereedschap. Kan iemand mij zeggen, wie gelijk heeft? Het boek, dat mijn vriend geschreven heeft, is waard om gelezen te worden. Hij kon niet komen wegens zijn werk. Wij

Sluiten