Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben alle bezienswaardigheden van Amsterdam bezocht. De kinderen houden niet van stil zijn en zitten, maar loopen en stoeien gaarne den ganschen dag. Ik ben niet zoo lichtgeloovig uw leugenachtige woorden te gelooven, en ik raad u aan nooit meer over die zaak te spreken, want gij zoudt u vele vijanden maken. Ter gelegenheid van den verjaardag harer moeder leerde mijn nichtje een versje van buiten. Het geschenk van den koning was prachtig. Waarom draagt gij niet allen hetzelfde teeken?

Lees- en Vertaaloefening.

SEVERA BIBLIOTEKISTO.

Ciu el la regimentoj, kiuj staras en Parizo, posedas propran bibliotekon, kies gardisto estas ordinare ia maljuna sub-oficiro, kiu estas muite pli kompetenta en aferoj militaj, ol en literaturo. Iu leütenanto de la maristaro sendis unu fojon en tiun bibliotekon sian servanton kun la komisio, ke li alportu al li el la biblioteko la naüan volumon de la vortaro de Larousse (kun la literoj I. J. K.). Post unu horo la soldato alportas al li la volumon unuan, raportante al li, ke la bibliotekisto ne povis doni la naüan volumon al persono, kiu ne legis la unuajn ok, kaj ke, traleginte tiujn ci, la leütenanto ricevos tion, kion li deziras.

(El Fundamenta Krestomatio.) LA RADIO.

Ni acetis radioaparaton kaj nun ni aüskultas ciuvespere la muzikon de la diversaj sendstacioj.

Tarnen mi ankoraü ne tute bone komprenas, kiel estas eble, ke la muziko, kiun oni faras en la studio, venas sensange tra nia laütparolilo.

Pro tio mi petis al amiko de mi, entuziasma radioamatoro, klarigon kaj tiu rakontis al mi:

Sur certa loko de la tero trovigas sendilo (sendstacio) kun anteno, tio estas longa metala fadeno.

En tiu anteno estas estigata alterna kurento de alta frekvenco. Tiu kurento produktas en la etero vibradojn, kiuj propagigas kiel ondoj.

La distanco inter du tiaj ondoj nomigas ondlongo kaj oni parolas pri longaj kaj mallongaj ondoj.

Esperanto twintig lessen. ^

Sluiten