Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vi ja komprenas, ke la afero ne estas tiel .simplega, kiel mi nun rakontas al vi kaj ke necesas multaj aparateroj tiel en la ricevilo kiel en la sendilo.

La plej gravan rolon ludas la elektro.

Tiü povas konsisti el kontinua kurento aü el alterna kurento.

La diferenco estas, ke la kurentdirekto de la kontinua kurento restas ciam la sama kaj de la alterna kurento gi sangigas ciumomente.

Ni uzas nun tiun kurenton en nia ricevaparato, Cu pere de baterio. aü ni stopas la stopkontaktilojn en la kontaktingojn de la elektra lumigado.

Tiam la kurento trairas la aparaton kaj la diversaj aparateroj, kiel lampoj, bobenoj kaj kondensatoroj povas funkcii.

Estas interese foje klarigi, kiel tiuj diversaj eroj estas konsistigitaj kaj pro kio ili estas utiligataj.

Tion mi rakontos al vi sekvantan fojon. (daürigota).

ACHTTIENDE LES.

Voegwoorden.

De voegwoorden dienen, om zinnen of gelijke zinsdeelen met elkander te verbinden en duiden meestal eenigermate de betrekking aan, die er tusschen de zinnen bestaat.

De voornaamste voegwoorden zijn: kaj = en.

ke = dat.

se = indien, als (voorwaardelijk).

£u = of, indien (twijfelend, onrechtstreeksche

vraag)

car — want, aangezien, daar, omdat.

tial ke = omdat, doordat.

por ke = opdat (altijd met n-vorm).

gis = totdat.

dum = terwijl.

almenaü = tenminste.

sekve = dus, bijgevolg.

do = dus.

Sluiten