Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne punus. Estas necese, ke li venu. Kiam vl ekparolis, ni atendis aüdi ion novan, sed baldaü ni rimarkis, ke ni eraris. Li foriris, ne salutante. Permesu, ke me diru tiun malagrablan veron. Mi deziras, ke vi tuj respondu. Antaü ol ekparoli, oni devas pripensi. Ni revenos de la urbo je la sesa. Por ke mi aüdu viajn vortojn, estas necese, ke vi rediru ilin. Ne vidinte mian amikinon dum kvar jaroj, mi ne rekonis sin. Atentu, infanoj, ekkriis la patrino, tie estas granda hundo, kiu mordos vin. Mi neniam permesos, ke vi eliros ankoraü tiel malfrue. Estas via devo, ke vi restu hejme, kaj gardu la infanojn. Kiam la gardisto venis en la plej malproksiman parton de la gardeno, li aüdis ion, sed vidante nenion, li foriris. Kian ajn libron vi legas, legu atente. Vi devas foriri kien ajn. Li devas fari tion kiel ajn. Ne estas permesate diri gin al kiu ajn. Donu al mi ion, kion ajn.

Vertaal in Esperanto:

Opdat gij morgen niet te laat zult komen voor den eersten trein, zal ik u om 5 uur wekken. De arme vrouw, die uit honger een brood stal, werd door den rechter niet veroordeeld. De gevangene bracht den tijd van zijn gevangenschap door met lezen (lezende). Ik kon niet verhinderen, dat mijn broeder u beleedigde, maar gij zijt zelf de oorzaak daarvan. Ik deed den kunstenaar mijn hartelijke gelukwenschen en hij accepteerde ze vriendelijk. Wij geven niet aan bedelaars, die aan de deur komen. Indien men oud wordt, heeft men gaarne een vreedzaam tehuis. Ik ben u zeer dankbaar voor het geschenk, dat gij mij met mijn verjaardag hebt geschonken. Het is betreurenswaardig, dat gij zooveel uitgaat en zoo weinig aan uw werk denkt. Overdenk toch, dat gij nu den ouderdom hebt, op welken men het gemakkelijkst leert. Hij strooide de graankorrels naar alle kanten uit. Wilt gij de dienstbode nog eens roepen, het is noodig, dat ik haar iets beveel. Ik verzoek u dit te doen, hoe dan ook. Gij kunt het in de kamer zetten, waar dan ook. Een van u moet het gedaan hebben, wie dan ook. Gij moet uit den salon gaan, waarheen dan ook. Zoodra het kleine meisje haar vader zag aankomen, begon het te lachen.

Lees- en vertaaloefening:

MIRINDAJOJ.

Okaze kunvenis kvar sinjoroj, grandaj majstroj kaj amantoj de mensogado. Longan tempon ili sidis silente, fine unu diras: — Cu

Sluiten