Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is jammer, dat het slechte weer en de vuile weg het ons onmogelijk maken, om naar u toe te komen, want wij zouden gaarne het feest bijgewoond hebben, In de diepte van de zee liggen prachtige schelpen. De verschrikkelijke afgrond was zoo diep, dat wij den bodem niet konden zien. Ik veronderstel, dat gij weet wat het waard is. Een beroerte had hem getroffen. De timmerman schaaft het hout, totdat het glad is als een spiegel.

Lees- en vertaaloefening:

LA KULERETO.

En bona restoracio estas granda amaso da homoj, kiuj mangas kaj trinkas. Apud du tabletoj, proksime de la enirejo, sidas du sinjoroj, unu jam nejuna kun friponeta vizago; antaü li sur la tablo staras malplena glaseto kaj telero kun duono da pantranco kun sinko; la dua — juna homo, dande vestita, videble jus sidiginta apud la tableto; li detiris siajn samajn gantojn kaj disbutonumas la superveston. La nejuna sinjoro legas gazeton kaj de post gi li de tempo al tempo cirkaürigardas la publikon. — „Kelnero!” vokas la juna dando: „tason da kafo kaj pasteceton!” Post kelkaj minutoj la kelnero alportis. La juna homo komencas trinki la kafon, rigardas cirkaüen al ciuj flankoj kaj subite kasas la kulereton de sia kafo en la poson. Tion ci rimarkis la maljuna sinjoro. Li vokas la kelneren. Tiu ci aperas. (Daürigota.)

LA RADIO (fino).

Pri unu aparatero mi ankoraü volas rakonti ion al vi, nome pri la bobeno.

Bobeno konsistas el nombro da fadenturnoj, kiuj kusas unu apud la alia. Tiuj fadenoj estas izolitaj.

La tuto estas bazita sur la fenomeno de indukto.

Indukto ni nomas la senfadenan transportadon de elektra energio.

La fundamenta bazo de ciu radioaparato estas cirkvito, konsistanta el kondensatoro kaj bobeno, en kiuj la elektronoj konstante oscilas. Oni nomas tian cirkviton la oscilcirkvito.

Antaüe mi jam diris al vi, ke la sendiloj funkcias je diversaj ondlongoj. Tio estas necesa por eviti, ke ili ciuj estas kune kaj samtempe aüdataj en la laütparolilo.

Per la variebla kondensatoro kaj la bobenoj ni agotdas nun nian aparaton.

Sluiten