Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

La ricevitaj radiokurentoj estas detektataj, amplifataj kaj transformataj en elektromagnetajn kurentojn.

En la radio estas uzataj muite da fakesprimoj, ekzemple:

kristalricevilo, rezistanco, mikrofono kaj telefono, k. t. p.

Mi tarnen ne povas rakonti al vi, kion ci cio signifas. Estas plej bone, se vi foje legos libron pri radio.

Ekzistas bela Esperanta libro pri radio, titolita: „Fine mi komprenas la Radion!" <5i estas originale verkita en Esperanto, sed tradukita en la nederlandan lingvon de M. de Waard.

Fino.

TWINTIGSTE LES.

Behalve de in de voorgaande lessen geleerde voor- en achtervoegsels worden in wetenschappelijke en technische werken nog enkele andere gebruikt, die men echter in de gewone omgangstaal niet moet toepassen. Het zijn:

de voorvoegsels hiper-, retro-.

Hiper- beteekent „in buitengewone mate”, „over-” of „hyper- . saturi verzadigen hipersaturi oververzadigen,

moderna modern hipermoderna hypermodern.

Retro- wordt weleens in de plaats van re- gebruikt in de beteekenis van „terug”, omdat re- zoowel een terugkeer als een herhaling van de handeling kan uitdrukken: pagi betalen retropagi terugbetalen,

veni komen retroveni terugkomen.

Is men echter bevreesd, dat de samenstelling met re- niet duidelijk genoeg is, dan gebruike men denove en returne.

terugbetalen pagi returne.

weer betalen pagi denove.

de achtervoegsels iv, iz, oid en oz.

iv vormt van een werkwoord een bijvoeglijk naamwoord, dat aanduidt, dat een zelfstandigheid in staat is de werking van het werkwoord te verrichten:

konduki geleiden kondukiva isoleerend.

izoli isoleeren izoliva geleidend.

Sluiten