Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die werken, worden moede. Het meisje maakte haar wangen wit met krijt. Niet alle menschen hebben een edel karakter. Alle personen, die willen, kunnen zonder betaling binnengaan. Zwitserland zal altijd het mooiste land van Europa blijven. De vrouw zei, dat zij voorheen drie kinderen had, en nu geen enkel meer. Hij keek achterom en zag niemand. Als men tot hiertoe Esperanto geleerd heeft, moet men ook verder studeeren. Denk er om dat de examens voor Esperanto jaarlijks moeilijker worden.

Lees- en vertaaloefening:

LA KULERETO. (Daürigo kaj fino.)

Tason da kafo kaj pasteceton! La postulitajo estas alportita. La sinjoro mangas. — Se vi volas, mi montros al vi jonglon, li diras al la kelnero, alvokinte lin. La kelnero ridetas. — Rigardu: cu tio ci estas kulereto? — Jes, sinjoro. — Kie do gi estas nun? demandis la sinjoro, rapide kasante la kulereton en la poson. — En via poSo.

Ne, ne en la mia, sed en la poso de tiu ci juna sinjoro. La

kelnero, senvole returnas sin al la dando. Tiu ci suprensaltas. Volu, sinjoro. elpreni la kulereton el via poso, turnas sin al li la nejuna homo. Vole-ne-vole la dando ensovas la manon en la poson kaj eltiras la kulereton. — Nu, vi estas vera jonglisto, li rimarkas konfuzite. — Jes. Prenu por la kafo; la brando estas pagita, diras la jonglisto, jetante moneron sur la tablon, kaj foriras, akompanata per salutoj de la mirigita kelnero kaj forportante la ka§itan

kulereton. (El Fundamenta Krestomatio.)

TRAFIKILOJ.

La trafiko forte evoluis en la lastaj jaroj.

Precipe la internaciaj interrilatoj tre muite pligrandigis.

Antaüe oni vojagis per postveturiloj kaj trensipoj. Tiam la vojago de Roterdamo al Amsterdamo daüris kelkajn tagojn.

Nun oni faras tion en unu horo per la elektra vagonaro aü en

malpli ol horkvarono per aetoplano.

En la urboj la kalesoj kaj sargveturiloj estas anstataüataj de

aütomobiloj.

Ankaü la promenanto malaperas kaj oni uzadas la tramon aü la aütobuson, se ne, ke oni iras bicikle.

Sluiten