Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overbrengen. Ik verliet Madrid door middel van een luchtballon (aerostato), hopende te kunnen landen (surterigi) daar, waar geen staking heerschte. Ik nam geen voedsel mee en droeg mijn beste kleeren. De ballon daalde niet, voordat ik deze stad bereikte. Ginds nabij dat kleine huis ben ik geland. De menschen beroofden mij van al mijn kleeren en gaven mij deze vodden terug en ook het geld. Daarom heb ik zooveel geld bij mij. Ik verzeker u, ik ben een ieders vriend en wil niets kwaads doen. Mag ik om iemands hulp verzoeken? Natuurlijk, zeide de politieman en leidde den man, die beefde van koude, honger en dorst, naar het politiebureau, waar men voor alles zorgde.

Vertaal in het Nederlandsch:

Kiam la polico alvenis, la homoj disiris. Li eksaltis, ekkantis kanton kaj poste foriris. Mi tuj revenos. La infaneto estas kisanta sian patrinon. Li mortigis du malamikojn per sia ponardo. Li plenigis la cambron per fumo. La domo estis plenigita per fumo. La maraero sanigas min. La maraero resanigis min. Mi resanigis tute pro la fresa sero. Ventegis la tutan nokton. Fajrero povas esti tre dangera. Bona amikeco estas tre agrabla. Nek mia patro, nek mia patrino sciis tion. La mangujo estas malplena. Tiu ci libro ne estas leginda. Liaj vortoj ne estas kompreneblaj. Ne estu tiel forgesema. Li metis la glavon en la glavingon. Cu vi iam aüdis ion tian? Ne, mi ankoraü neniam aüdis tion. La patro parolis pri sia infano. La infano, perdinta sian plumon, ne retrovis gin. Iliaj gepatroj estas mortintaj. Cu via hundo estas pli bela ol mia? Por ke vi ne veku la infanojn, estas necese, ke vi iru tre mallaüte. Cento da infanoj ludas sur la strato. Trioble tri estas naü: tri kvaronoj de tri kvinonoj estas naü dudekonoj. Triono foje triono faras naüonon. Kioma horo estas? Estas la naüa kaj dek kvin minutoj. La naüa kaj dek kvin minutoj estas kvarono post la naüa. Li estas la pli granda el la du fratoj. Li estas la plej diligenta el ciuj lernantoj de tiu instruisto. Tiu domo estas konstruita el brikoj. La pordisto malfermis antaü mi la pordon. Hieraü la trompanto estis punata de la jugisto. La Esperanto-kurso daüros kvin monatojn. Pasintan dinancon li vizitis min kun sia edzino kaj siaj kvin infanoj. La adresaro de Roterdamo estas dikega libro.

Sluiten