Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ESPERANTO-EXAMEN ROTTERDAM, 15 JUNI 1935.

Opgave Examen A.

Ter vertaling:

GRAVA AKCIDENTO.

Pecjo, dekdujara knabo, logis en malgranda vilago en la suda parto de Nederlando, apud la belga landlimo. Tra tiu vilago kondukas granda vojo, sur kiu pasas multaj aütomobiloj, kiuj veturas de Eindhoven al Antverpeno aü revene.

Pecjo estis malfelica knabo: antaü du jaroj mortis liaj du fratinetoj kaj antaü kelkaj monatoj li perdis sian karan patrinon.

En la tempo, pri kiu ni nun parolas, la patro de Pecjo estis malsana kaj kusis en la lito. La patro kompreneble muite suferis pro la morto de la patrino. Nun lia tuta amo iris al liaj kvar infanoj, ciuj knaboj, precipe al Pecjo, kiu estis la plej aga. Li ja esperis, ke post kelkaj jaroj, Pecjo povos helpi lin en la multa laboro en la stalo kaj sur la kampo. Pecjo estis vigla kaj gaja knabo.

Iun dimancan posttagmezon, proksimume je la dua, Pecjo staris antaü la lito de la malsanulo kun piedpilko (1) en la manoj kaj petis permeson por iri al la strato kun siaj fratetoj por piedpilkludi. La patro, kiu guis, rigardante sian vivoplenan kaj gajan filon, babiladis momenton kun li kaj poste volonte donis la petitan permeson.

Óoje kaj gaje Pecjo saltetis eksteren, vokis siajn fratetojn kaj najbaran amiketon kaj tuj la ludo komencigis. Sed, ho ve, tio ne daüris longe. Apenaü pasis du, tri minutoj, kiam la patro, rigardante tra la fenestro, vidis preterpasi aütomobilon, kiu kaptis lian Pecjon, kuntrenis lin kaj je distanco de proksimume dudek metroj lin jetis en fosajon (2), flanke de la vojo.

La patro, vidinte ci tion kaj ne plu pensante pri sia malsano, saltis el sia lito, jetis lanan litkovrilon sur siajn sultrojn, rapidegis al la strato kaj baldaü sidis flanke de sia morte vundita knabo, kiu kusis tie kiel amaseto de cifonoj.

(‘) voetbal (*) sloot.

Sluiten