Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Pecjo, Pecjo, mia kara knabo! Vidu, ci tie estas via patro. Sed veine: Pecjo ne malfermis siajn okulojn, li nenion diris, ec ne unu vorton: li estis senkonscia! Imagu, se vi povas, la amaran doloron de la malfelica patro!

Intertempe pluraj personoj estis alkurintaj; inter ili ankaü la aütomobilisto, kiu kaüzis ci tiun malfelicon. Li aspektis tute pala kaj larmoj ruligis sur liaj vangoj. Li mem sin prezentis por serci la pastron kaj la kuraciston per sia aütomobilo. La kuracisto post zorga esploro diris, ke ci tie ne plu ekzistas helpilo: la morto nepre baldaü sekvos. Kaj efektive, la saman tagon, je la naüa vespere, Pecjo mortis. La tuta vilago kompatis la malgojan patron kaj la enterigo estis ceestata de multaj personoj; ankaü la instruistoj kaj la kunlernantoj de Pecjo akompanis sian mortintan amiketon al lia lasta ripozejo.

Sluiten