Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT KORELATTVOJ.

KUNNEN VERANDEREN:

—■ Plaats

Soort Zaak Persoon

Hoedanigheid

S-; / S /

Ia Io Ia Ic

de (het) een iets, iemand, ergens,

— . .. of andere, het een of eenig, op de een of

n paa . ^ zekere, ander. de een of andere plaats,

eenigerlei andere persoon

of zaak.

Kia Kio Kiu Kie

Vragend. hoe- wat. wie' dlc' ™aar'

Betrekkelijk. wat voor een» welke, dat, op welke plaats.

Uitroepend. welke soort van. dewelke.

Tia Tio Tia Tic

zoodanig, dat. die, dat, daar, ginds,

_ . dusdanig, diegene. op die plaats.

Aanwijzend. dergelljk>

zulk een, Tio Si Tiu ci Tic ci

zulk een soort. <Jit. dit, hier,

deze. op deze plaats.

Cia CSo Ciu CSe

V rd 1 A e^e soort van’ alles, ieder, overal,

... 6 .. , iedere soort, alle, iedereen, op alle plaatsen.

Alles omvattend. .... „ ..

allerlei. elk ding. elk een.

i

Nenia Ncnio Ncniu Ncnic

geen enkele niets, niemand, nergens,

Ontkennend. soort van, niet een enkel geen, op geen enkele

geenerlei. ding. geen enkele. plaats.

Bezitter of

Reden eigenaar.

of oorzaak Ttjd Mamer of wiJze Hoeveelheid (Persoon of

, zaak).

b; s y v

lal lam Iel lom les

ergens om, eens, ooit, op de een of wat, 'n beetje, iemands, van om de een of op zekeren tijd, andere wijze. een weinig, den een of ander, andere reden. op de een of iets. van iets.

andere tijd.

Kial Kiam Kiel Kiom Kies

waarom, wanneer, hoe, op welke hoeveel, welke wiens, wier,

om welke reden, op welke tijd, manier, hoeveelheid, als. van wie, welks, toen, als, hoedanig,

zoodra. als, zooals.

Tial Tiam Tiel Tiom Ties

daarom, dan, toen, zoo, zooveel, diens, dier,

om die reden. op dien tijd, op die manier, zulk een van die,

destijds. derwijze. hoeveelheid. deszelfs.

CSal CSam CSel CSom Cies

overal om, altijd, op elke manier alles, de gansche ieders, elks,

om elke reden, ten allen tijde, of wijze. hoeveelheid. van ieder,

steeds.

Nenial Neniam Neniel Neniom Nenies

nergens om, nooit, nimmer, geenszins, niets, niemands,

om geen op geen enkel op geen enkele niemendal. van niemand, enkele reden. oogenblik. manier,

in 't geheel niet

Sluiten