Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF.

Men is gewoon aan het einde van het laatste jaar de examenopgaven door te nemen. Het is mij echter gebleken, dat het raadzamer is de leerlingen van meet af aan bekend te maken met de wijze, waarop op de examens de vragen worden gesteld. Hierdoor wint men bovendien tijd, die op andere wijze benut kan worden.

Daarom vindt men in deze verzameling van repetitievragen ook de examenopgaven, al dan niet gewijzigd en gerangschikt in de volgorde van behandeling der meeste leerboeken. Hier en daar duikt een vraagstuk op, dat echter gewoonlijk in drie regels is op te lossen. Ze zijn te beschouwen als middel en niet als doel.

Wat de indeling van het organische gedeelte betreft ben ik sedert 1917 de methode van Ch. Moureu x), waarmede ik steeds gunstige resultaten heb bereikt, trouw gebleven.

Rest mij nog dank te zeggen aan den Heer Ir. L. W. Hansen, die het grootste deel van het manuscript heeft willen doorzien, zodat de uitgeefster niet schroomde zelfs in deze „ongunstige tijden” het boekje in druk te doen verschijnen.

Ten slotte ook nog mijn dank aan Mevr. Ir. A. GrondhoutLichtenbelt voor haar vriendelijke hulp bij het corrigeren der drukproeven.

En nu: Geh hin, mein Buch, in alle Welt, steh aus was dir

kömmt zu.

Man beisze dich, man reisze dich: nur dasz man

mir nichts thu.

Batavia, Januari 1936. S.

i) Ch. Moureu. Notions fondamentales de Chimie Organique. lOième éd. Paris 1932. Verg. ook: W. Noyes. Kurzes Lehrbuch der Organischen Chemie. Leipzig 1907.

Sluiten