Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Hoe zwaar is 1 liter zoutzuurgas en hoe zwaar 1 liter 'koolzuurgas ?

18. Hoeveel moleculen ammoniak bevinden zich in 1 liter van dit gas, als het gewicht van 1 atoom waterstof is h gram?

19. Schrijf op de vergelijking voor: a. de ontleding van kwikoxyde, b. de vorming van zwavelzink uit zink en zwavel, c. de inwerking van keukenzout op zilvernitraat (AgN03).

20. Zoek de coëfficiënten van de vergelijkingen:

C2H6 + 02 = C02 + H20

PC15 + H20 = H3PO4 + HC1

Mn02 -f HC1 = MnCl2 + Cl2 + H20

KJ + Cl2 «= KC1 + J2

NaN03 -f H2S04 = NaHS04 + HN03

en lees deze vergelijkingen daarna in moleculen, grammoleculen, in grammen en zo mogelijk ook in grammen en liters af. (C2H6 is een gas).

/ 21. Hoe groot is de dampdichtheid van zwavelwaterstof,

van ammoniak? Wat worden deze dampdichtheden voor 0 = 16 i.p.v. H = 1?

22. Bewijs, dat voor een mengsel van Vi liter gas I, V2 liter gas II, V3 liter gas III, enz. geldt:

V1D1 -[- V2D2 -j- V3D3 -j-

V4 -(- V2 -j- V3 “I-

waarin D, D1; dampdichtheid betekent.

23. Atoom- en moleculairgewichten zijn verhoudingsgetallen. Wat heeft men hierbij als eenheid aangenomen?

24. Wat is het essentiële verschil tussen de dampdichtheidsbepaling volgens Dumas en die volgens Victor Meyer?

25. Wanneer noemt men een reactie endotherm en wanneer exotherm? Is de vorming van zwavelijzer uit zwavel en ijzer een endo- of een exotherme reactie? Hoe moet ge deze reactie symbolisch opschrijven?

Sluiten