Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke grenzen heeft de waarde van de dissociatiegraad? Hoe kunt ge uit de dissociatiegraad de dampdichtheid van het gasmengsel vinden? Door welke handelingen kunt ge bij het gegeven evenwicht de dissociatiegraad vergroten?

26. Men laat electrische vonken slaan door een mengsel van stikstof en waterstof, dat boven zwavelzuur staat. Welke invloed heeft de laatst genoemde stof op de reactie in het gasmengsel? (Verklaring met behulp der massawerkingswet en der reactiewet van Le Chatelier).

27. Men laat door 12 cm3 ammoniak zolang electrische vonken slaan tot de dissociatie 2/3 is geworden. Hoe groot is dan de dampdichtheid van het gasmengsel ? Wat wordt de dampdichtheid als men ceteris paribus 25.7 cm3 ammoniak had genomen ?

28. Welke dissociatie ondergaat ammoniumchloride in water? Welke factor is hierop in de eerste plaats van invloed en hoe is die invloed? Welke invloed zal het hebben op de dissociatiegraad, als men in deze oplossing chloorwaterstofgas voert? Van de beide laatste vragen een korte verklaring geven.

29. Welke dissociatie heeft plaats in gasvormig ammoniumchloride? Leid uit de evenwichtsvoorwaarde af, of verandering van volume (of druk) al dan niet van invloed is op het evenwicht. Welke invloed heeft stikstof op dit evenwicht?

30. Bij een zekere .temperatuur bevindt zich in een gesloten vat ammoniumchloridedamp in evenwicht met zijn dissociatieproducten. Wat gebeurt er met de dissociatiegraad en met de evenwichtsconstante: a. als men bij constante temperatuur chloorwaterstofgas in het vat brengt, b. als men er stikstof in brengt, c. als men dé temperatuur verhoogt? Het resultaat moet kort worden beredeneerd.

31. Reeds bij gewone temperatuur is stikstoftetroxyde in evenwicht met stikstofdioxyde. Leid af de evenwichtsvoorwaarde met behulp van de wet van Guldberg en Waage en behandel met behulp dezer voorwaarde de invloed van drukvérhoging en drukverlaging.

32. Leid met behulp van de wet van Guldberg en Waage

Sluiten