Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMMEN LEEREN IS EEN EENVOUDIGE ZAAK

Eenvoudiger kan het toch waarlijk niet.

Maar, zult Gij argelooze lezer vragen, wanneer zwemmen niets anders is, dan het water naar achteren te duwen, hoe koillt het dan, dat zooveel menschen verdrinken.

Wij wezen er reeds op, dat wanneer het geheele lichaam in het water is, dat lichaam drijft of zweeft. Indien -van dat lichaam de handen boven water worden gebracht, meestal de eerste beweging door een drenkeling te maken, dan zal niet zooals reeds eerder gezegd, de schedel van dien drenkeling boven water komen, maar de vingers. De zoo juist verkondigde stelling, dat het lichaam door het maken van bewegingen zoo hoog boven water komt, dat geregeld in- en uitgeademd kan worden, gaat alleen op, wanneer alle deelen van het lichaam in het water zijn en het hoofd (het drijvende of zwevende lichaam staat immers recht overeind) steeds boven de armen blijft.

Zou de drenkeling nalaten zijn armen boven water te steken, een beweging, welke de drenkeling maar al te vaak maakt (en zou deze drenkeling eveneens nalaten water te drinken, waardoor het lichaam onnoodig verzwaard wordt) dan zal die drenkeling, wanneer bewegingen gemaakt worden niet verdrinken.

Niemand, maar dan ook niemand zal verdrinken, wanneer met armen en beenen bewegingen gemaakt worden, waardoor het water hetzij naar op zij, of naar achteren, hetzij naar onderen, gedrukt wordt.

Waarlijk, zwemmen leeren is een doodeenvoudige zaak. Zwemmen is niets anders dan in het water met armen en beenen het water naar achteren duwen.

Er hebben in den loop der jaren tal van gebeurtenissen plaats gevonden, waaruit wel overduidelijk blijkt hoe eenvoudig het zwemmen feitelijk is. Een enkel voorbeeld moge hier vermeld worden.

Wij zullen later zien, waarom het in het algemeen beter is de menschen een zwemslag te leeren. Er zijn echter een aantal leerlingen, die — zooals b.v. misvormden of gedeeltelijk verlamden — moeilijk een bepaalde zwemslag te leeren is. Ook met schippers is dit het geval. Zij kunnen weinig getrouw de oefeningen volgen, zitten dan hier, dan daar en niet altijd sluit het onderwijs in de eene plaats even gemakkelijk aan bij dat van de vorige plaats. Daarom wordt wel eens een schipper als eenige aanwijzing mee-

Sluiten