Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

gegeven de boodschap met armen en beenen het water zooveel mogelijk naar achteren te duwen.

Daar zijn heel wat schippers, die een dergelijke boodschap •niet vertrouwen. Maar zoo nu en dan komt het toch wel voor, dat wat meer vertrouwen in de simpele mededeeling van den zwemonderwijzer wordt gesteld en na een enkele oefening in ondiep water de leerling moedig in diep water springt.

Dat deed ook de schipper, die na de tweede les afscheid nam, voor vele weken weer door ons vaderland ging trekken en vertrok met de woorden „ik geloof niet, dat ik jullie (dat waren de onderwijzers) nog noodig heb.”

Enkele dagen later voer deze schipper door het Merwedekanaal. Een zijner jongste spruiten viel overboord, maar bleef gelukkig (door de lucht onder de kleeren) drijvende aan de oppervlakte van het water. En toen bleek hoe waardevol de twee zwemlessen waren geweest om den schipper tot een groote daad in staat te stellen. Onze schipper aarzelde niet. Druk het water naar achteren repeteerde hij, sprong over boord, deed wat hem gezegd was en slaagde er in behouden met zijn kind aan den wal te komen.

Het behoeft geen betoog, dat een en ander geen ideaal verloop had en dat aan de geheele redding de noodige risico verbonden was. Dat alles spreekt van zelf. Maar dat deze schipper tot een dergelijke krachtprestatie in staat was zij allen, die blijven meenen, dat zwemmen leeren een moeilijke zaak is een bewijs, dat zwemmen leeren, wanneer wij ons niet door allerlei waanvoorstellingen van streek laten brengen, doodeenvoudig is.

Intusschen zal dit eene voorbeeld en de vele tientallen, welke wij hieraan kunnen toevoegen, de groote massa van de eenvoud van het zwemmen niet overtuigen. Hier kunnen alleen eigen onderzoekingen en ervaringen de noodzakelijke overtuiging brengen.

Dat neemt echter niet weg, dat velerlei voorbeelden uit het dagelijksche leven een krachtige stimulans bij de eerste oefeningen kunnen zijn. In dit verband is het niet onaardig de aandacht te vestigen op de vele goede zwemmers, die aangetroffen worden onder hen, die één of meerdere armen en beenen missen. Ook deze menschen wordt geen bepaalden zwemslag geleerd en volstaan de onderwijzers slechts met de aanwijzing druk-hetwater-naar-achteren.

Sluiten