Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

daarheen te leiden, dat met een minimum van inspanning een maximum resultaat wordt bereikt. Duidelijker nog. Om te bereiken, dat met de bewegingen, waardoor het water naar achteren wordt geduwd, dat zijn stuwbewegingen, zooveel mogelijk water naar achteren wordt verplaatst en om te zorgen, dat de bewegingen, die noodig zijn om een nieuwe stuwbeweging te maken, zoo weinig mogelijk remmend op het door de stuwbewegingen verkregen resultaat werken.

Niet alle zwemslagen zijn even economisch, hetgeen wij later zullen zien. Dat neemt echter niet weg, dat alle zwemslagen, welke dan ook, economischer zijn, waaronder tevens te verstaan minder vermoeiend, dan het zonder systeem naar achteren duwen van het water. Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat de zwemmer, die zwemmen heeft geleerd volgens de duw-het-waternaar-achteren-methode steeds beter gaat aanvoelen op welke wijze het meeste water naar achteren geduwd wordt en op welke wijze de contrabewegingen zoo weinig mogelijk remmend kunnen worden uitgevoerd. Deze zwemmers zullen langs den weg van het gevoel zelf systeem in hun bewegingen brengen en een slag gaan zwemmen, die, zij het wat minder economisch, toch veel zal lijken op een der bekende zwemslagen. Onnoodig te zeggen, dat een en ander heel wat tijd zal vorderen.

Het antwoord op de tweede vraag dient wat uitvoeriger te zijn.

De moeilijkheden, waarmee niet-zwemmers te kampen hebben, bestaan voornamelijk uit allerlei ingebeelde moeilijkheden, dat wil zeggen moeilijkheden die niet bestaan, waanvoorstellingen dus. Voorts door het onvoldoende aanvoelen van den opwaartschen druk van het water en de angst voor het water, de z.g.n. „watervrees”. Wel is waar spelen ook andere factoren nog een ondergeschikte rol, zooals b.v. het niet goed aanvoelen van het rythme en de samenhang der bewegingen, maar hierop komen wij bij de verschillende methoden van zwemonderricht wel terug.

Wat de ingebeelde moeilijkheden betreft, behoeft het geen betoog, dat deze leerlingen alleen van deze waandenkbeelden verlost kunnen worden door voorbeelden en eigen ondervindingen.

Hetzelfde geldt voor het onvoldoende aanvoelen van den opwaartschen druk, hier kan alleen het vertrouwenwekkende voorbeeld en de eigen ervaring tot het gewenschte resultaat leiden. Hoe eenvoudig dit resultaat bereikt kan worden blijkt uit het boven-

Sluiten