Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMONDERWIJS

de samenhang der bewegingen aan te voelen.

Om al deze redenen heeft men zich nog al eens afgevraagd of het niet beter zou zijn met den crawl in plaats van met den schoolslag te beginnen. Immers bij den crawl zijn de contrabewegingen onbelangrijk, door de horizontale ligging is het weerstandsvlak zoo klein mogelijk en tenslotte zijn de bewegingen betrekkelijk eenvoudig.

Ook hier weer is gebleken hoezeer theoretische overwegingen in de praktijk tegenvallen. Tal van proeven op dit gebied genomen hebben overtuigend bewezen, dat wij voor als nog bij het eerste zwemonderricht den schoolslag moeten toepassen, willen wij althans de leerlingen met dikwerf sterk uiteen loopenden physieken aanleg in korten tijd zwemmen leeren.

Gebleken is n.1. dat de uitvoering van een goede crawl-beenbeweging, waardoor het lichaam horizontaal komt te liggen (en hier gaat het in vergelijking met den schoolslag om) terwijl deze beweging tevens stuwkracht levert, niet zoo gauw en gemakkelijk wordt aangevoeld.

Bovendien brengt ook de armbeweging moeilijkheden mee. Zoolang deze beweging geheel in het water wordt uitgevoerd en de armen dus niet boven water naar voren worden gebracht, gaat het nog wel. Zoodra echter de armen boven water gebracht worden, beginnen de moeilijkheden, omdat de snelheid waarmee het lichaam zich door het water verplaatst zoo gering is, dat de door de snelheid vermeerderde opwaartsche druk te onbelangrijk is om hoofd en arm boven water te houden, waardoor beide slechts gedeeltelijk boven water komen met het gevolg, dat de armbeweging gedeeltelijk mislukt en de geheele ademhaling onmogelijk is.

Bij de keuze van een zwemslag voor het eerste zwemonderricht dient feitelijk slechts met een zaak rekening te worden gehouden en wel met de ademhaling. Uit dit oogpunt bezien kan alleen de zwemslag in aanmerking komen, waarvan de opwaartsche druk het grootst is en doorloopend het grootst blijft, de zwemslag dus, waarbij het geheele lichaam met uitzondering van het hoofd voortdurend in het water is. Dat is de schoolslag.

Alleen reeds vanwege de veel gemakkelijker ademhaling verdient de schoolslag de voorkeur boven den crawl. Maar hierbij komt nog, dat hoe ingewikkeld de bewegingen van den school-

Sluiten