Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMSLAG EERSTE ZWEMONDERRICHT

slag ook mogen, zijn, deze bewegingen meer tot de leerlingen zeggen dan die van den crawl, met andere woorden het doel van de schoolslag-bewegingen voelen de leerlingen duidelijker en vlugger aan dan van den crawl. Bovendien behouden de leerlingen bij den schoolslag, omdat het hoofd meer opgeheven is dan bij den crawl (ook hierom is in den beginne de ademhaling gemakkelijker dan bij den crawl) een beter gezicht over het water, hetgeen voor de rust der leerlingen van de grootste beteekenis is.

Om deze redenen is voor het eerste zwemonderricht de schoolslag te verkiezen boven den crawl en wegen de bezwaren tegen dezen zwemslag niet op tegen de voordeelen.

Bedenken wij ten slotte nog, dat de schoolslag onderwezen kan worden bij alle methoden van zwemonderricht en gebruikt kan worden in zelfs de meest primitieve zweminrichtingen, terwijl de crawl aan speciale methoden van onderwijs gebonden is en lang niet in alle inrichtingen onderwezen kan worden. Zien wij verder, dat de praktijk aangetoond heeft, dat vele leerlingen — en dit geldt voomaamlijk voor oudere leerlingen — den crawl in het geheel niet en den schoolslag wel kunnen leeren, dan kan de conclusie niet anders luiden dan: de Schoolslag is de aangewezen zwemslag voor het eerste zwemonderricht.

Natuurlijk zwemonderwijs.

Wanneer wij een antwoord moeten geven op de vraag, wat is nu eigenlijk „natuurlijk zwemonderwijs”, dan zouden wij zeggen, dat natuurlijk zwemonderwijs organisch verloopt, m.a.w. geheel voortvloeit uit en aansluit aan het menschelijke organisme.

Natuurlijk zwemonderwijs is het verbeteren en aanvullen van de door de leerlingen uit eigen beweging gevolgde leerwijze, een ongedwongen perfectioneeren van de bewegingen der leerlingen, die zich zelf de zwemkunst trachten eigen te maken.

Bij het natuurlijk zwemonderwijs is men uitgegaan van de gedachte, dat het wezenlijke van het zwenjmen niet is gelegen in het uitvoeren van een bepaalde bewegingsbaan, maar het langs de weg van het gevoel benutten van den steun en den weerstand, welke het water biedt. Men is verder uitgegaan van de gedachte, dat de zwembeweging niet in stukjes en brokjes is te verdee-

Sluiten