Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURLIJK ZWEMONDERWIJS

der armen. Indien de armen niet horizontaal, maar een weinig naar beneden worden gedrukt, zal de leerling gemakkelijk den mond boven water kunnen brengen. De uitademing geschiedt gedurende het intrekken en naar voren brengen der armen. In den regel zal hierbij de mond onder water komen, zoodat onder water moet worden uitgeademd.

Tot dusver zullen de verschillende oefeningen weinig moeilijkheden opleveren en het aanleeren vlot verloopen. Minder vlot zal het echter gaan met de combinatie van de arm- en beenbeweging. In verband hiermee wordt niet onmiddellijk tot de juiste combinatie overgegaan, maar dikwijls een tusschenvorm toegepast, waarbij het omhalen der armen komt te vervallen en deze alleen worden ingetrokken tot onder de kin. Tegelijk met het intrekken der beenen worden de handen onder de kin gebracht en gedurende de spreid-sluitbeweging der beenen gestrekt. Deze combinatie zullen de leerlingen vrij gemakkelijk aanvoelen en op deze wijze zullen zij spoedig een io-tal meters kunnen zwemmen.

Wanneer de leerlingen deze oefening goed uitvoeren zal de volledige zwemslag weinig moeilijkheden meer opleveren. Voorloopig wordt bij de gecombineerde beweging geen aandacht aan de ademhaling geschonken, omdat een verdeeling der gedachten concentratie niet ten goede komt aan de uitvoering der beweging. Zoodra de leerlingen een aantal slagen behoorlijk kunnen uitvoeren wordt de ademhaling daaraan toegevoegd. De inademing geschiedt bij het omhalen der armen, de uitademing gedurende het intrekken en naar voren brengen. Al oefenende zullen de leerlingen binnen korten tijd snelle vorderingen maken en spoedig een behoorlijken afstand kunnen afleggen. Eerst wanneer de leerlingen tenminste een 5-tal minuten achter elkaar zonder inspanning den schoolslag kunnen zwemmen, mogen zij „vrij” gelaten worden.

Zwemmen leeren in speelvorm.

Alvorens te bespreken in hoeverre het mogelijk is langs den weg van het geleide en georganiseerde gespeel de kinderen de zwemkunst bij te brengen, dienen wij eerst na te gaan hoe de resultaten zijn van het spel, dat de kinderen uit eigen beweging

Sluiten