Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMONDERWIJS

presteeren dan anderen — getracht bewegingen te combineeren en zij hebben ondervonden, dat die combinatie groote mogelijkheden biedt. Zoo spelen en oefenen zij verder, verplaatsen zich kleine afstanden door het water en zwemmen.

Laat ons hier echter onmiddellijk aan toevoegen, dat hoezeer wij waardeeren, dat de jeugd zich op deze wijze de zwemkunst weet eigen te maken, aan deze beoefening van het spel met het water te veel risico is verbonden en tal van verdrinkingsgevallen voorkomen. Niet altijd zijn de plassen ondiep genoeg en menigmaal zakt een jeugdig beoefenaar te vroeg naar dieper water weg.

Bovendien zal het een ieder duidelijk zijn, dat al heeft de jeugd van hooren zeggen, en door tal van voorbeelden wel eenig begrip gekregen van den zwemslag aan de economische uitvoering daarvan veel zal ontbreken.

Maar vast staat echter, dat op deze wijze vele duizenden kinderen zich zelf zwemmen leeren. Zij, die dit niet zoo zonder meer kunnen aannemen, doen goed eens te informeeren in die streken van ons land, waar volop allerlei plassen en meertjes gevonden worden en waar nog veel te weinig zweminrichtingen zijn. Vele duizenden jongens en meisjes, en ook ouderen, leeren zich zelf daar zwemmen.

De vraag rijst nu echter kunnen wij door aan dit ongeorganiseerd gespeel leiding te geven betere resultaten bereiken dan de jeugd zelf? Is het mogelijk langs den weg van de spelletjes de jeugd een goeden zwemslag te leeren?

Het antwoord op deze vragen kan bevestigend luiden, al zal dan ook wat wijziging hier en daar noodig zijn, om een meer systematischen opbouw te verkrijgen en al zal dan ook gedurende de laatste oefeningen wat meer methodisch-technisch gewerkt moeten worden om een goede armbeweging en een goede combinatie van de arm- en beenbeweging te verkrijgen.

De vrijheid en het gevoel voor de draagkracht van het water, welke de jeugd zich zelf verschaft door allerlei gespeel, kunnen wij en van zelf sprekend ook bereiken door de bekende spelen, als daar zijn „kat en muis”, de „zwarte man”, krijgertje spelen, estafetteloop, balspelen, „haasje over”, ruitergevecht enz. Ook leiden deze spelletjes er toe, dat de jeugd leert aanvoelen, hoe zij van den waterweerstand kunnen profiteeren.

Ook kunnen wij de leerlingen door een vlot vooruit te laten

Sluiten