Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMONDERWIJS

Aan het hengelonderricht is de schoolslag nauw verbonden. Met uitzondering van den eenvoudigen en samengestelden rugslag kan geen anderen zwemslag aan den hengel onderwezen worden. Aan den staanden hengel wordt de schoolslag in onderdeden aangeleerd. Zoodra de leerling de geheele beweging kan uitvoeren wordt tot het loopende hengelonderricht overgegaan, waarbij de zwemslag in den beginne in twee deelen zal moeten worden verdeeld. Het lijkt ons onjuist om de bewegingen op tel te laten uitvoeren, omdat een dergelijke commandotoon ruk- en trek-bewegingen in de hand werkt. Veel beter kan de instructeur de uitvoering der beweging begeleiden door mededeelingen als omhalen, intrekken, strekken en sluiten, ook al omdat hij door het langzaam (gerekt) of kort en krachtig uitspreken van deze woorden den leerling de rustige uitvoering der contrabewegingen en de krachtige uitvoering der stuwbewegingen kan suggereeren.

Zooals reeds eerder gezegd, kan met het hengelonderricht alleen dan snel resultaat worden bereikt, indien de leerling na iedere hengelles zelfstandig oefent. In verband hiermede is het noodzakelijk den leerling zoo spoedig mogelijk te leeren de zwembeweging als één geheel uit te voeren, omdat bij het zelfstandig beoefenen der zwembeweging in onderdeden de leerling niet in staat zal zijn de draagkracht en den weerstand van het water aan te voelen.

Methode met drijfapparaten.

Voor het geven van zwemonderwijs met behulp van drijfmiddelen worden allerlei apparaten gebruikt. Op dit gebied kennen wij kurken, bussen, met lucht gevulde rubberbanden, houten klosjes enz. In het kort allerlei voorwerpen, welke gemakkelijk in het water drijven en daardoor een flinken steun kunnen verleenen.

Tegen het onderwijs met drijfmiddelen gelden ongeveer dezelfde bezwaren als tegen het hengelonderricht, al dient erkend te worden, dat bij deze wijze van zwemonderricht de leerlingen veel grooter vrijheid en zelfstandigheid genieten. Deze grootere zelfstandigheid komt het opwekken van het zelfvertrouwen en het aanvoelen van de resultaten der beweging ten goede.

Overigens is ook aan dit onderwijs nauw verbonden het ver-

Sluiten