Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

METHODE MET DRIJFAPPARATEN

deelen van den zwemslag in onderdeelen. De drijfmiddelen dienen uitsluitend om het den leerling mogelijk te maken rustig op het water te liggen, waardoor alle aandacht aan de beweging zelf geschonken kan worden en de leerling in staat wordt gesteld stukje voor stukje de zwembeweging uit te voeren. Dat hierdoor wederom een stugge beweging ontstaat, zij het in mindere mate dan bij het hengelonderricht, valt niet te ontkennen. Temeer niet, omdat het onderwijs met behulp van drijfapparaten moet worden voorafgegaan door droogzwemonderricht, waarbij van een rythmisch ineenvloeiende beweging, ook al omdat de waterweerstand ontbreekt nimmer sprake kan zijn.

Een feit is intusschen, dat ook door de methode met drijfmiddelen vrij vlug resultaten worden bereikt, hetgeen voor een goed deel te danken is aan de omstandigheid, dat de leerlingen op deze wijze gemakkelijk de af te leggen bewegingsbanen der armen en beenen en de combinatie daarvan kunnen aanleeren. Kunnen zij deze banen min of meer automatisch afleggen, dan volgt de rest zonder veel moeite vanzelf.

De methode met drijfmiddelen hebben hun ontstaan te danken aan het verlangen om geheele klassen tegelijk onderricht te geven. Zij zijn ontstaan in een tijd, dat nog onvoldoende bekend was, dat hulpmiddelen bij het onderwijs niet noodig en zelfs ongewenscht zijn.

In ons land wordt vrijwel uitsluitend de methode „Bongertman” toegepast. De Heer Bongertman begint ook met den schoolslag.

METHODE BONGERTMAN.

De methode wordt voorafgegaan door droogzwemonderwijs, waarbij van de Zweedsche bank gebruik wordt gemaakt. De beenbeweging wordt niet in drie deelen verdeeld nl. intrekken, uittrappen en sluiten, maar de laatste twee bewegingen worden van het begin af gecombineerd om een zoogenaamde stoot-beweging te voorkomen. Na het intrekken worden de voeten niet in achterwaartsche richting bewogen, doch zijwaarts in een boog omgehaald, zoodat een beweging ontstaat, welke met een zweepslag te vergelijken valt.

De beenbeweging wordt in het water uitgevoerd met behulp van twee bussen. Een is op den rug gebonden, de ander wordt met de handen vastgehouden. Door deze beide bussen kunnen

Sluiten