Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMONDERWIJS

het rugz wemmen aan te vangen. Vanzelfsprekend wordt de bus nu op de borst gebonden. De handen worden in de heupen geplaatst.

De beenbeweging is gelijk aan die van den schoolslag. De knieën moeten echter goed zijwaarts worden gebracht daar deze anders boven water komen. Het hoofd ligt op het water een weinig voorover om het vloeien van het water over het gezicht te voorkomen. Ook nu moet er opgelet worden, dat een omhaal- en geen stooten sluitbeweging wordt gemaakt. Wanneer de leerlingen den borstslag aan de lijn goed kunnen uitvoeren zullen zij reeds na enkele oefeningen zonder bus op den rug kunnen zwemmen.

N abeschouwing.

Wanneer wij de besproken methoden van zwemonderricht nog even met elkander vergelijken, dan zouden wij aan de reeds genoemde voor- en nadeelen willen toevoegen, dat in den regel met de hengel-methode het snelst — althans voor het individueele zwemonderricht — resultaat valt te bereiken. Voor het onderricht aan meerdere leerlingen tegelijk is dit met de methode Bongertman het geval.

De natuurlijke methode van zwemonderricht vraagt den meesten tijd, hetgeen soms een bezwaar kan zijn. Maar overigens is geen enkel nadeel aan deze methode verbonden, omdat deze wijze van zwemonderricht, zooals wij reeds eerder hebben gezien geheel overeenstemt met en aansluit aan de natuur van den mensch.

Groote voordeelen zijn intusschen aan de natuurlijke methode verbonden. Leerlingen, die op deze wijze zwemmen hebben geleerd, hebben een beter gevoel verkregen voor de zwembeweging in het algemeen, waardoor zij vlugger en beter in staat zijn dan andere leerlingen meerdere zwemslagen te leeren. De zwemslagen, die voornamelijk de belangstelling van de jeugd hebben behooren vrijwel zonder uitzondering tot de sportieve slagen, waarbij meer nog dan bij den schoolslag van soepele en ineenvloeiende bewegingen sprake moet zijn.

Het behoeft waarlijk geen nader betoog, dat de leerlingen, die langs den weg van het natuurlijk zwemonderwijs de zwemkunst machtig zijn geworden, deze sportieve slagen soepeler zullen

Sluiten