Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMINRICHTINGEN EN WEDSTRIJDEN

Natuurbaden.

De belangstelling voor het eenvoudige zwemmen is de laatste jaren enorm toegenomen. Het spel met het water is plotseling in de mode gekomen.Vele tientallen jaren achtereen kon het zwemmen maar niet die belangstelling trekken, welke men om redenen van gezondheid en veiligheid, maar bovenal om redenen van ontspanning mocht verwachten. En ziet plotseling komt het zwemmen, het lucht- en zonnebad in de mode en verrijzen de zweminrichtingen als paddenstoelen uit den grond.

Tegelijkertijd heeft een geheele • revolutie in de zwemwereld plaats. Het instructie- en zwembassin omgeven door wat houten steigertjes heeft min of meer afgedaan. De groote kale diepe zwembassins van vroeger zijn uit de mode geraakt. Het publiek, in ieder geval het verwende publiek in de groote steden, vraagt thans heel wat anders.

Men wil niet langer alleen zwemmen. De groote massa wil spelen met het water, wil zon en lucht op het lichaam laten inwerken, wil urenlang genieten van het behagelijke gevoel van vrijheid en zorgeloosheid, dat over een ieder komt, die zijn dagelijksche kleeding met het zwempak heeft verwisseld.

Wat nu precies de oorzaken van deze onverwachte revolutie zijn geweest kan gevoegelijk buiten beschouwing blijven. De omwenteling heeft in korten tijd plaats gegrepen en de directies der zweminrichtingen in de drukbevolkte centra, die verzuimd hebben met de nieuwe verlangens van het publiek rekening te houden, zagen heel wat vaste en trouwe abonné’s naar elders verhuizen. Menige zweminrichting van vele jaren oud heeft den strijd om het bestaan tegen de in de omgeving gestichte moderne zweminrichting moeten opgeven en is onder sloopers handen gevallen.

Desondanks vinden nog heel wat ouderwetsche en kleinere inrichtingen een loonend bestaan. Zelfs is de exploitatie dikwijls heel wat loonender geworden dan enkele jaren geleden, omdat de belangstelling voor het zwemmen zoo enorm is toegenomen en de groote natuurbaden alleen in de druk bevolkte centra s reden van bestaan hebben. Bovendien was menige ouderwetsche in-

Sluiten