Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZWEMBOND

sie voor de propaganda van de zwemkunst en één voor het werven van niet aangesloten leden. De commissie van advies voor de zwembadenbouw geeft, voor zoover mogelijk, geheel belangeloos advies bij het stichten van een zweminrichting, verleent assistentie bij het ontwerpen van plannen of wijst plaatselijke comité’s den weg om tot de stichting van een eenvoudige maar uitstekende inrichting te komen. Menige inrichting heeft haar ontstaan aan deze commissie te danken. Terloops zij hierbij even opgemerkt, dat de stichting van overdekte zweminrichtingen geheel buiten den Bond omgaat, omdat de N.V. De Sportfondsen te Amsterdam zich op dit gebied met groot succes gespecialiseerd heeft. De commissie voor de propaganda van de zwemkunst propageert het zwemmen onder de massa bij welk werk haar een zeer fraaie film ten dienste staat. De commissie is bereid deze film overal in Nederland tegen een slechts zeer geringe vergoeding van onkosten te vertoonen.

De Commissie voor het Zwemonderwijs is belast met de regeling en de organisatie van het zwemonderwijs, de propaganda vooren de organisatie van het zwemmen op de scholen, de opleiding tot zwemonderwijzer en bijgestaan door een commissie van examen belast met de regeling en de organisatie van de examens voor het diploma als zwemonderwijzer.

De commissie voor de schoolzwemsport bevordert de zwemsport op de scholen onder meer door de instelling van schoolvaardigheidsdiploma’s. Nog enkele andere commissies staan het Bondsbestuur terzijde. Deze commissies kunnen hier echter gevoegelijk buiten beschouwing blijven, omdat zij nimmer met het publiek in aanraking komen.

Met deze enkele gegevens over den Bond zelf en de verdeeling der werkzaamheden meenen wij hier te kunnen volstaan. Onnoodig te zeggen, dat bij al deze werkzaamheden en wedstrijden uitgebreide reglementen, regels en bepalingen te pas komen. Zij, die hieromtrent meer willen weten dan in dit boekje te vinden is, vragen bij het Bondssecretariaat te Utrecht deze reglementen aan. Aan dit adres kunnen zij tevens verkrijgen het Jaarboekje, waarin alle afdeelingen, kringen, commissies, consuls enz. opgenomen zijn.

Sluiten