Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IEDER NEDERLANDER ZWEMMER

Het is wel zeer opmerkelijk, dat terwijl de laatste 25 tot 30 jaar alle aandacht werd geschonken aan allerlei sociaal paedagogische en hygiënische maatregelen, waarbij zonder onderscheid werd beoogd het welzijn van ons volk te dienen, het zwemmen maar steeds niet die belangstelling kon vinden, waarop het alleen reeds om zijn opvoedkundige en hygiënische waarde recht had. Wel werd de waarde en beteekenis van het zwemmen reeds lang erkend, maar vele jaren is het bij een simpel erkennen gebleven en van hooger hand werd niets gedaan om het ideaal van den Koninklijken Nederlandschen Zwembond „Ieder Nederlander Zwemmer” te verwezelijken.

Feitelijk is pas de laatste 10 tot 12 jaar van daadwerkelijke overheidssteun sprake, hetgeen blijkt uit den financieelen steun, welke bij de stichting van een aantal zweminrichtingen is verleend, de invoering van het schoolzwemonderwijs, de erkenning van het Bondsdiploma als zwemonderwijzer enz. Voordien echter was met uitzondering van enkele gevallen van een overheidsbemoeienis geen sprake. Groote sommen gelds werden beschikbaar gesteld voor allerlei sociale en hygiënische maatregelen, maar de belangstelling, die men om redenen van paedagogischen en practischen aard voor het zwemmen redelijkerwijs mocht verwachten, bleef vele jaren achtereen zoek. Gelukkig is hierin de laatste jaren veel verbetering gekomen en zou op een ongetwijfeld veel grooter overheidssteun te rekenen vallen, ware het niet, dat de moeilijke tijdsomstandigheden onze rijks-, provincieen gemeentelijke instellingen dwingen de overheidsbemoeienissen — en daarmede den daadwerkelijken steun — tot het minimum te beperken.

Met genoegen mag intusschen vermeld worden, dat nu het zwemmen eenmaal de belangstelling van de overheid heeft getrokken deze belangstelling van blijvenden aard blijkt te zijn. Zoo is b.v. ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden de omvang van het schoolzwemonderwijs eer toe dan afgenomen. Weliswaar werden de kosten aan dit onderwijs verbonden in onze grootere steden van de begrootingen geschrapt, maar in tal van kleinere plaatsen, waar de kosten aan dit onderricht verbonden minder belangrijk

Sluiten