Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IEDER NEDERLANDER ZWEMMER

zijn dan in de groote steden bleef dit onderwijs gehandhaafd en werd daaraan zelfs hier en daar, gezien de tijdsomstandigheden, een niet onbelangrijke uitbreiding gegeven. Trouwens ook in velerlei andere opzichten blijkt wel, dat de gewonnen overheidsbelangstelling waarlijk niet van tijdelijken aard is en op voortdurende medewerking van die zijde gerekend mag worden. Desondanks zal het nog wel eenigen tijd duren eer voldoende zweminrichtingen beschikbaar zijn en het zwemonderwijs zoo algemeen is, dat iederen jongen of meisje de zwemkunst op de school leert.

Geregeld zwemmen oefent een buitengewoon goede invloed op de menschelijke gezondheid uit. Daarover zijn alle doktoren het roerend eens. Er zijn weinig lichaamsbewegingen, waarbij de spieren op zoo’n harmonische wijze in werking worden gesteld als bij het eenvoudige zwemmen het geval is. Het zwemmen oefent voorts een heilzame invloed uit op hart en longen, terwijl aan het regelmatige zwemmen de regelmatige afwassching der huid verbonden is, hetgeen evenals het blootstellen van de huid aan het licht, de lucht en de zon van groote beteekenis voor de menschelijke gezondheid is. Een zeer bekend feit is, dat schoolartsen onmiddellijk kunnen zien, wanneer zij met klassen te maken hebben, die aan het schoolzwemonderwijs hebben deelgenomen en een vergelijking tusschen schoolklassen, waarvan sommige wel en andere niet aan het zwemonderwijs hebben deelgenomen, valt overtuigend ten gunste van de eerstbedoelde klassen uit.

De groei en juiste ontwikkeling van het jeugdige lichaam, het regelmatig functioneeren der menschelijke organen, de alzijdige lichaamsbewegingen, kortom alles tezamen wordt door het regelmatige zwemmen zoozeer bevordert, dat van het geregeld zwemmen gezegd mag worden, dat het van onschatbare beteekenis voor de menschelijke gezondheid is.

Intusschen gaat het bij het zwemmen waarlijk niet alleen om het welzijn van het lichaam. De voortdurende propaganda voor de invoering van het zwemmen op de scholen heeft ook op de niet minder waardevolle paedagogische gronden plaats. Het regelmatige zwemmen bevordert menschelijke eigenschappen en deugden, welke moeilijk in het leven gemist kunnen worden. Het zelfvertrouwen mogen wij als één der eigenschappen noemen,

Sluiten