Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IEDER NEDERLANDER ZWEMMER

welke wel het moeilijkst gemist kan worden in den hedendaagschen strijd om het bestaan en er zal geen oefenschool voor dit zelfvertrouwen te vinden zijn beter dan het zwembassin. Immers daar ondervindt oud en jong hoe door regelmatig oefenen de resultaten beter worden en de prestaties toenemen. In het zwembassin worden prachtige resultaten bereikt, welke tot alle beoefenaars duidelijk spreken, resultaten die in ruime mate tegemoet komen aan het verlangen van allen om iets zichtbaars na te streven.

Ongetwijfeld zal de wilskracht en het doorzettingsvermogen, eigenschappen al even belangrijk als het zelfvertrouwen, ontwikkeld worden. Het zwemmen kweekt aan zin voor samenwerking en een zich opofferen voor de gemeenschap, deugden welke ons in ons leven belangrijke diensten kunnen bewijzen. Het zwemmen kweekt naast zelfbeheersching, zelfvertrouwen, bevordert de zin voor reinheid en kweekt en dit is wel zeer belangrijk, het respect voor eigen lichaam. De zin voor reinheid van den zwemmer bevordert de reinheid zijner kleeren, van zijn omgeving, kortom van zijn geheele doen en laten. Het zwemmen vermeerdert de vitaliteit, een eigenschap, welke leidt tot meerdere activiteit en initiatief.

Het is feitelijk ontzettend jammer, dat de doorsnee vader en moeder weinig of niets afweet van de hygiënische en paedagogische waarde van het zwemmen. Zij weten niet hoe groot de weldaden zijn, welke het zwemmen oplevert. Wisten zij maar van welke onschatbare en verstrekkende beteekenis het zwemmen voor lichaam en geest voor een ieder is. Dan zouden zij zeker van harte instemmen met den grooten paedagoog Gutmuths, die van het zwemmen heeft gezegd: „Het zal een belangrijk deel der opvoeding zijn.”

Intusschen is het zwemmen niet alleen om paedagogische en hygiënische redenen van groote beteekenis. Wellicht is nog grooter de practische waarde van het zwemmen, omdat het eenvoudige zwemmen staat tegenover het treurige verdrinken.

Men is er zoo aan gewend geraakt vrijwel iederen dag één of tweemaal in de dagbladen een berichtje van twee of drie regels te lezen onder het motto „verdronken”. De groote massa van ons volk trekt zich van al deze berichtjes niets aan en vele duizenden ouders beseffen nog maar steeds niet, dat ook hun kinderen door het zelfde noodlot iederen dag getroffen kunnen worden.

Sluiten