Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IEDER NEDERLANDER ZWEMMER

Afb. 51. Ook onder deze sportbeoefenaars vallen jaarlijks tal van slachtoffers, omdat zij niet kunnen zwemmen.

Ondanks alle uitbreiding welke aan het zwemmen gegeven is, verdrinken nog ieder jaar meer dan 600 menschen. Wanneer wij nu eens goed bedenken, dat al deze menschen — misschien op een enkele uitzondering na — gered hadden kunnen worden, wanneer zij bijtijds zwemmen hadden geleerd dan zal toch een ieder met ons eens moeten zijn, dat nu eindelijk maatregelen genomen moeten worden om aan deze doodsoorzaak, die jaarlijks heel wat meer slachtoffers eischt dan menige andere oorzaak voor welker bestrijding groote sommen beschikbaar worden gesteld, een eind te maken.

Nu mogen wij met veel erkentelijkheid constateeren, dat daarmede reeds een begin is gemaakt door de invoering van het schoolzwemonderwijs. Op den duur zal het verplichte schoolzwemonderwijs de eenige afdoende maatregel blijken te zijn. Intusschen zijn velen volmaakt overtuigd van de noodzakelijkheid om de jeugd zwemmen te leeren, maar zijn van meening, dat de school daartoe niet de aangewezen plaats is. Inderdaad kan men zonder bemiddeling van de school zeer wel de zwemkunst machtig worden en vooral is daartoe de laatste jaren door de groote uitbreiding van het aantal zweminrichtingen volop gelegenheid. Een groot aantal ouders met een goed inzicht omtrent een juiste en practische opvoeding hunner kinderen hebben dankbaar van de gelegenheid gebruik gemaakt. Maar hoeveel ouders hebben

* I

Sluiten