Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WATERPOLOSPEL

langs het hoofd uitgevoerd.

In de zelfde omstandigheden als hiervoor bedoeld zou de speler ook den acherwaartschen worp zooals op foto 57 afgebeeld kunnen toepassen. Aan den worp is echter het groote nadeel verbonden, dat de speler niet kan zien waarheen hij gooit, zoodat van een zuiver plaatsen vrijwel nimmer sprake kan zijn. De omstandigheden kunnen de speler er echter toe dwingen meer aandacht te wijden aan het wegwerpen van den bal, dan aan zuiver plaatsen. Geroutineerde spelers, die de opstelling

der ploegen gemakkelijk kunnen overzien en zich over de plaats van het doel ook kunnen orienteeren zonder het doel te zien, kunnen met dezen worp menigmaal succes bereiken. De speler houdt den bal geklemd tusschen arm en hand vast. Noodig is dit niet, omdat door de snelheid van den zwaai de bal vanzelf tegen de hand blijft. Het komt echter voor, dat de speler door het optreden van de tegenpartij den bal alleen voldoende kan vasthouden door deze tusschen hand en arm te klemmen. De zwaai wordt daardoor vanzelfsprekend evenals de snelheid minder groot. Zeer veel oefening eischt de worp gedurende het zwemmen. Met den bal voor het gezicht zwemt de speler met groote snelheid op het doel af. Op zeer korten afstand ongeveer i y2 meter van het doel, plaatst hij de hand op den bal, welke door het gezicht ligt, drukt den bal naar beneden en stoot onmiddellijk daarop den opspringenden bal in de richting van het doel. Dergelijke worpen, beter stooten, zijn meerendeels mits in minimum van tijd uitgevoerd

Manger, Zwemmen a

Sluiten