Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WATERPOLOSPEL

Hoofdfouten zijn:

A. Zich binnen tweemeter van de doellijn van de tegenpartij te begeven, uitgezonderd:

i°. Wanneer men den bal in zijn bezit of binnen zijn bereik heeft.

2°. Wanneer men een tegenstander achtervolgt, die den bal heeft, of op het punt staat hem te krijgen, of wanneer men naar een bal zwemt, die zich in dat 2-meter gebied bevindt. Een speler, die dit gebied is binnengegaan om een tegenstander aan te vallen of om welke andere geldige reden ook, moet zich daaruit zoo spoedig mogelijk terugtrekken, nadat de bal dit 2-metergebied weer verlaten heeft. Indien de bal wordt toegespeeld naar zulk een speler, terwijl hij zich nog in dat gebied bevindt, moet hij, alvorens den bal te mogen spelen, zich eerst daaruit verwijderen.

B. Opzettelijk van plaats veranderen, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor een spelonderbreking en voor dat de bal opnieuw weer in het spel wordt gebracht.

C. Gehoorzaamheid weigeren aan den scheidsrechter.

De straf voor een hoofdfout is een vrije worp, evenals voor een gewone of zware fout, maar bovendien moet de speler, die de overtreding beging uit het water worden gewezen.

In alle gevallen, waarbij een speler uit het water wordt gezonden, kan hij als regel weer aan het spel deelnemen, nadat een doelpunt is gemaakt. De scheidsrechter heeft echter de bevoegdheid hem voor den geheelen verderen duur van den wedstrijd uit te sluiten.

Een strafworp wordt toegekend aan den speler tegen wien binnen de 4-meterlijn door een speler van de tegenpartij opzettelijk een fout is begaan. Deze speler wordt meestal onmiddellijk uit het water gestuurd en mag eerst weer aan het spel deelnemen, nadat een doelpunt is gemaakt. De scheidsrechter heeft echter het recht, zooals wij zoo juist gezien hebben, hem voor den geheelen wedstrijd verdere deelneming te weigeren.

Bij een strafworp mag onmiddellijk op doel geschoten worden. Bij een vrijen worp moet de bal tenminste door twee spelers gespeeld zijn, alvorens een doelpunt gemaakt kan worden. De strafworp mag genomen worden van ieder willekeurig punt van de 4-meterlijn. De vrije worp moet steeds genomen worden op

Sluiten