Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPRINGEN EN DUIKEN

plank heeft ondervonden, dat zoo het lichaam wat voor- of achterover valt, van een pijnlijk vallen slechts zelden sprake is en zoo de val inderdaad een beetje pijnlijk mocht zijn deze pijn van geen beteekenis is.

Het beoefenen van de hierboven bedoelde sprongen wordt langdurig volgehouden. Het moge misschien den leek ietwat overdreven voorkomen, maar vast staat, dat alleen de springer, die deze sprongen in de finesses beheerscht, kans maakt om verder mooie resultaten te bereiken. Wij mogen hieraan nog even toevoegen, dat onder het in finesses beheerschen van deze sprongen wordt verstaan een beheerschte aanloop, een hoog opspringen, een correcte uitvoering van den sprong zelf, een flink strekken van het lichaam, alles op zoodanige wijze, dat alle bewegingen tesamen inéén vloeien en een vlot en sierlijk geheel vormen.

Het is niet noodzakelijk met de duikoefeningen te wachten tot de leerlingen bovenstaande sprongen volledig beheerschen. Om een logische volgorde te handhaven hebben wij ons eerst tot de sprongen bepaald. De leerling kan intusschen zonder bezwaar tegelijkertijd de hierna volgende duikoefeningen aanleeren. Wij zullen verder de angst voor den duik maar buiten beschouwing laten. Dit punt kwam reeds bij het springen ter sprake. Bovendien zal de leerling, die de sprongen beheerscht wel over het angstgevoel heen zijn.

Dikwerf worden de eerste duikoefeningen gemaakt van het trapje in het bassin. De leerling staat dan met de voeten in het

water, buigt den romp met de armen langs het hoofd zoover mogelijk voorover en laat zich in het water vallen. Voor zeer angstige leerlingen kan dit een aardige voorbereiding zijn. Hebben wij met wat flinkere leerlingen te maken dan kan direct begonnen worden

Afb. 65. vanuit de houding in fig. 65 afgebeeld.

Deze teekening behoeft geen nadere toelichting. Vanuit deze houding laat de leerling het lichaam voorover kantelen, waardoor het vanzelf eerst met het hoofd in het water komt. In verreweg de meeste gevallen zullen de leerlingen deze oefening onmiddellijk goed uitvoeren. Het is

Sluiten