Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

Bij de samenstelling van dit werkje hebben we als richtsnoer de leidraad genomen, behorende bij de bekende missive, welke de Minister van O., K. en W. d.d. 5 Aug 1935 tot de Besturen der Ambachtsscholen richtte. Het is dus geheel in overeenstemming met de nieuwe toestand in zake de cursusduur en de verdeling der lesuren.

Ook voor de werktuigkunde is de leerstof in de leidraad in grote trekken aangegeven en in verband met wat van de andere vakken, in casu de wiskunde, daarin is opgenomen, is tevens de wijze van behandelen in grote trekken bepaald. Immers bij het onderwijs in werktuigkunde moet met de wiskunde-kennis onzer leerlingen rekening gehouden worden.

Van de bewegingsleer zijn daarom in het eerste deeltje alleen de eenparige beweging, de eenparig versnelde beweging zonder beginsnelheid en de eenparig vertraagde beweging zonder eindsnelheid behandeld. In het tweede deeltje komen enige moeilijker onderwerpen aan de beurt; de leerlingen hebben dan wat inzicht verworven, terwijl ze tevens over wat meer wiskundige en praktische kennis beschikken.

In verband met het meetkundeprogramma voor het eerste leerjaar hebben we noch van de gelijkvormigheid, noch van de stelling yan Pythagoras gebruik kunnen maken. Om dit gemis te compenseren zijn de tekeningen niet al te klein genomen.

In de paragraaf over de niet-evenwijdige krachten, welke niet op hetzelfde punt werken, is alleen het geval behandeld, waarin beide krachten aan dezelfde kant van de verbindingslijn der aangrijpingspunten werken.

Met het oog op de praktische vorming onzer leerlingen zijn pas in de laatste paragrafen van deel I vraagstukken opgenomen, die aan de praktijk ontleend zijn. Daarentegen is aan dergebjke vraagstukken in deel II een ruime plaats toegekend.

Gaarne betuigen we onze dank aan hen, die ons met raad en daad terzijde stonden. Voor op- en aanmerkingen, die in het belang van het onderwijs zijn, houden we ons aanbevolen.

Utrecht

Deventer

G. H. KOUDIJS.

J. WOLTERS-MARX.

Sluiten