Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hoofd gestort zijn, waren alle even onafwendbaar. Ze schreef een chèque uit voor het voorgeschoten loon en salaris, dat door 't notariskantoor op tijd was uitgekeerd, ze betaalde de lijkbezorging en teekende de voorloopig ingevulde formulieren van de levensverzekering. Stom was dat: ze kreeg geld in ruil voor den vader van haar Anne Christine, geld als vergoeding voor 't verlies van haar medewerker op Het Boegbeeld.

Dien avond was de huishoudster reeds aanwezig, haar weduwlijken staat had zijn vasten ordelijken regel gevonden. En prompt zes uur den volgenden morgen, luidde ze in grijzen regen de bel weder. Het volk kwam langs haar geIoopen en de mannen namen hun petjes af. Sommige voormannen kwamen schutterig naar haar toegeloopen en staken schuw de hand uit. Ze verroerde zich niet en wachtte op geen klaagzang. „Dank je!" zei ze al op voorhand en dan hanselde zoo'n bonk van een vent weer verder. En in den loop van dien eersten werkdag keurde ze drie heertjes scherp, die teekenaar bij haar wilden worden. Ze nam ze geen van de drie; zoo zie je.... zooiets is zelfs aan een Notaris niet toe te vertrouwen. Maar zij wist andere wegen en eer een week verloopen was, had ze haar eigen keus gedaan. Een scheeps- en constructieteekenaar die ook in Delft had gestudeerd, een vent die in de mailbootenbouw en tusschen de vrachtloopers had gezeten. Geen koopman, misschien ook wel geen doorzicht.... dat moest ze nog ervaren.... maar dat behoefde ze nu niet meer. Ze zat thans zelf op het paard; een helder vrouwmensch leert snel. Ze dacht echter dien teekenaar aan te zien, dat hij gewillig was en alleen willig personeel had zij van noode. Willig personeel, van hoog tot laag. Dat niet in haar zaken trad, doch werkte naar haar zinnens. En 't afgeleverde werk behoorde dan ook naar den eisch te zijn, zuiver zooals zij het had geordineerd.

Dezen teekenaar heeft ze daarnaast geen boekhoudwerk opgedragen; daartoe was haar bedrijf thans te omvangrijk geworden. En haar boekhouder liet ze controleeren.

Sluiten