Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar daar stond tegenover, dat zij nu toch kans zag, directrice te worden van een groot scheepsbouw- en dokbedrijf, van een maatschappij met een naam die ver over de zee├źn is gegaan, zij, Cato die eenmaal op de Kroonprinces beurtscheepjes lapte, 't Is of een verstelnaaister overgaat naar de leiding van een groote textielfabriek. En als het werd, gelijk zij 't zich voorstelde, dan bekwam ze toch de meerderheid der aandeelen. Dan was de macht bij haar, maar de zorg zou zijn gedeeld. Zoo'n oorlog kan nog jaren duren en ook na den oorlog zullen er schepen noodig zijn.

Er werden ontwerp-statuten voor de N.V. opgesteld. Zij verwierf 51 % der aandeelen, waarvoor zij twaalf honderd vier en twintig mille inbrengen moest en de directie aanvaarden. Er werd een belangengemeenschap ontworpen tusschen de twee werven, voornamelijk in betrekking tot bouw en afbouw. Eisch was, dat het aandeelenkapitaal werd volgestort, want de wilde tijd vorderde altijd armslag in de liquide middelen. Het geld rouleerde snel. Dat was wel de basis van deze industrieele welvaart, maar 't bracht navenant z'n zorgen mee. Op Het Boegbeeld nam ze een eerste hypotheek van drie en een half ton; voorts werd haar (onder garantie van haar aanstaand aandeelenbezit) door de geldmannen een leening van acht ton verstrekt. Maar de banken wilden in dezen vorm van credietverstrekking slechts treden, als Cato van de overige aanstaande aandeelhouders gedaan kreeg, dat deze zich gezamenlijk garant stelden voor de acht ton, in de periode, liggende tusschen het aangaan van het leeningscontract en de bewilliging op de statuten der op te richten N.V. Want eerst dan zou Cato haar aandeelenbezit als onderpand kunnen deponeeren. De crediteuren van Pieter Bon hebben ook dat aanvaard voor dien korten tijd. Ze bedongen evenwel, dat Cato ook reeds in deze overbruggingsperiode de directie van de werf op zich nemen zou, waartoe de mogelijkheid geschapen werd middels een overgangscontract, dat tevens door Pieter Bon zou moeten worden geteekend en waarbij deze het beheer overdroeg aan zijn crediteuren.

Sluiten