Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT BIJ DE TWAALFDE DRUK.

In deze twaalfde druk hebben wij enkele punten (o.m. in verband met bronnen en localisatie) nader toegelicht onder vorm van voetnota’s: zie blzz. 11(1), 13(1), 28(1), 43(1). Verder werd duidelijkheidshalve de redactie van bet slot van hoofdstuk III gedeeltelijk gewijzigd (blz. 29, alinea 2 en 3); ook werd de bibliographie bijgewerkt. Voor het overige beperken de wijzigingen zich tot enige schaarse kleinere correcties.x)

December 1932. R- VERDEYEN.

VOORBERICHT BIJ DE DERTIENDE DRUK.

Behalve enkele nadere omschrijvingen in de tekstverklaring, waaronder die van groet in vers 1017, en een bondige bespreking van de betekenissen, die aan abel in de verbinding abél spel worden toegesohreven (blz. 9—10), is deze dertiende druk gelijk aan de twaalfde.

Dit jaar, tijdens en na de Gentse Floralia, werd Esmoreit voor de eerste maal opgevoerd in België. Aan deze opvoering herinneren de drie in deze druk opgenomen foto’s, die de Heer Boer, Bestuurder van de „Gezellen van ’s Gravensteen”, ons bereidwillig ter opname toezond. Voor zijn vriendelijkbeid betuigen wij hem onze welgemeende dank.

September 1938. B- VERDEYEN.

1) De hierboven vermelde blzz. zijn in de dertiende druk resp. blzz. 12 (1), 13 (1). 29 (1), 44 (1) en blz. 30.

Sluiten