Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cocht (959—960) zjjn dan zeer goed en wellicht alleen op die wijze verklaarbaar. De samenstelling van het hs. levert evenmin bezwaar op tegen die veronderstelling. Het bevat meer oostelijk werk, o.a. het eerste stuk, de Beis van Sinte Brendaen, en in een lied, nr. 160, waarin de typische ich- en mich vormen voorkomen, staat de treffende verbetering van laten tot laeten, welke geheel overeenstemt met die van horen tot hoeren en dgl. in Esmoreit (zie blz. 18, IV en blz. 23) en daarom wel niet aan een louter toeval zal te wijten zijn.

De mogelijkheid, dat de boven behandelde spelling een zuiver historisch verschijnsel zon zijn, is niet a priori te verwerpen, al komt ze ons om meer dan een reden niet waarschijnlijk voor. Doch ook dit zon aan onze hypothese geen afbreuk doen, tenzij men op grond van andere factoren kon bewijzen, dat ons hs. een kopie is van een westelijk of noordelijk model. Het is evenwel merkwaardig, dat de taal van de Esmoreit geen bijzondere kentekenen vertoont, die eerder op zulk een model wijzen, en het is toch moeilijk aan te nemen dat juist die kentekenen onder het afschrijven geheel weggewerkt zouden zijn, vooral in een berijmde tekst, die nog zoveel sporen vertoont van de spelling van zijn model.

Uit bovenstaande vermoedelijke datering en herkomst van de modeltekst, wensen wij geen voorbarige besluiten te trekken. Beide zullen eerst bevestigd moeten worden door een onderzoek van het gehele Hulthemse hs. en zijn verhouding tot de middelnederlandse spelling. Toch willen wij er op wijzen, dat onze datering niet in strijd is met andere data uit de geschiedenis van ons toneel. Om ons tot een paar voorbeelden te beperken. In het jaar 1364 „ghinc” Graaf Jan van Blois een „spel op eenen zolre sien” te ’s-Gravenhage; dit is de oudste vermelding van een „spel.” Uit de aanwezigheid van den Graaf mag worden besloten, dat de opvoering van dat spel een gebeurtenis was te ’s-Gravenhage, en het „spel op eenen zolre” een nieuwigheid. Wordt hier een werkelijk toneelspel bedoeld? Tot dusver moest men het bij een gissing laten; onze datering

Sluiten