Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hi sal wenen dat ghi sijn vader sijt. wenen =* wanen.

Nu lichtelijc, hets meer dan tijt, UConbekommJrdf’ of:

Xc Wil gaen varen metter spoet. varen *=■ reizen, rijden.

De coninc.

130 Platus meester, desen raet es goet.

Gaet henen ende haest u metter vaert. metter vaert = snel.

t„ .1 „* . . spaert — talmt,draalt.

Xc wille dat ghi met en spaert» ot: spaar niets,

„ , . , , moeite noch kosten?

-Nemt scats ghenoech in uwer ghewelt

Metter gisschen onghetelt, M®t^er d*ls?^gen na”r

135 Ende brinct mi den jonghelinc, goeddunken.

Dies biddic u boven alle dinc,

Ende en spaert daer ane ghenen cost, oost =- kosten.

Want ic hebbe soe groten lost lost = lust.

Dat ic den jonghelinc soude bescouwen. be^en,WzienT beaoh<ra'

Meester.

140 Her coninc here, in rechter trouwen, in voorzeker™11™5” =

Ic sal daer omme pinen dach ende nacht.

[Op Sicilië.

Robbrecht heep zich, enige tijd later, van het kind meester gemaakt, Mij wil het ombrengen, als toevallig Platus verschijnt, die, vernemende wie het kind is,

Robbrecht gemakkelijk overreedt, hem den knaap voor duizend ponden goud af te staan],

Eobbrecht.

En trouwen, ic hebbe soe lange gewacht, ^waohtwe == wfioird' Dat ic ghecreghen hebbe mijn begheert.

128 lichtelijk : de t is vervloeid mei de e en niet meer te onderscheiden.

Sluiten