Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170 Dies berrie in sorghen bleven, ^^Trwsègebto Ten!

Dat io noit sint en conste gedneren, Sedert cUen^t noch

Ende ic hebbe ghewacht van nren turen ghewacht^ geloerd _____ . . _ _ .. van uur tot uur.

Ende hebben gestolen der moeder sijn. vs.i73:enhebhemaan

zijn moeder ontstolen.

Ie meine dat ic nu sinen fun iomeine - Het is mijn

J doel.

175 Doen sal, eer M mi ontgaet. sinen fijn doen = een

7 eind aan ztjn leven

maken.

Meester.

Vrient, ic sal u beteren raet Gheven, wildi na mi hoeren.

Segt mi: wanen es hi gheboren? waStnTril ™nwa” “

Dies biddic u doer ri.polijn. doer = door » t>ti.

180 Hi mochte van selker gheboerten sijn, ""'zodanige0

, , , _ kunnenzijn, dat...

1c salne copen alte hande saine = zal hem.

Ende voerene met mi uten lande h^dele^^Teiden-

In heydenesse, dies sijt wijs, ^Mertis “ Bassora?

In ene stat, het Halderijs, doer l’oe^öén86-6^

... J m 1 • , , , gene ztjde van Turkije.

185 Die doer Toerkien es gheleghen.

Robbreoht.

Vrient, wildi den jonghen deghen deghen - heid.

Copen, ic sal u segghen dan,

Wiene droech, ende wiene wan, -iS116 “ h!S;

Salie u segghen alte gader: Tader wa8‘

190 Die coninc van Cecilien es sijn vader,

Een wigant hoghe gheboren, wigant = heid.

Ende sijn moeder, als ghi moget hoeren,

Es conincx dochter van flongherien.

171 en: hs en (ende)

173 gestolen: de o is in hs. verb. uit e of i; ook aan de slot-e (er staat gestolë) is verb.

185 Toerkienin hs. verb. uit torkien

192 hoeren: in hs. verb. uit horen, de e staat op r.

Sluiten