Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maer het doet der minnen cracht:

435 Si heeft mi vast in haerren bant. ®. do min.

Ay, doene mijn vader vant doene - toen hem.

Ende bracht mi den jonghelinc

Ende gaffen mi als vondelino, gatten ■ gat hem.

Dat ic soude sijn suster ende moeder ....

440 Hi waent dat hi es mijn broeder,

Maer hi en bestaet mi twint. tb. 441: ha is ma ge-

heel vreemd.

Noch tan hebbickenne ghemint hebbictenne ghemint

® = heb Ik hem liet.

Boven alle creatueren,

Want hi es edel van natueren

446 Ende oec van enen hoghen moede; = van ienfieroaaid!

Hx es coenlijc, van edelen bloede, eoeniac = dapper, fier.

Al was hi te vondelinghe gheleit;

Mijn herte mi van binnen seit,

Dat hi es hoghe gheboren.

460 O -Esmoreit uut vercoren.

Edel ende vroem, scoene wigant, vroem = dapper.

Doen u mijn lieve vader vant,

Dies es leden bi ghetale led®“ = geleden>voor'

° bijgegaan.

Xviij. jaer, dat weet ic wale, waie = wei.

456 Hebdi gheweest mijn minnekijn. minnekan — liefste.

O uut vercoren deghen fijn, dehe?d 0)0 ” sollone

Ewelijc blivio in dit verdriet,

Want ic en wils u ghewaghen niet; ghewaghen - zeggen.

Dadict, mjjn vader name mi dlijf. nami0zei"dedikdhet.het'

De jonghelino.

460 O uut vercoren edel wijf,

Ende benio dan een vondelincf

446 Verdam (Middelnedl. Wdb.) stelt voor te lezen Kenlike i. p. v. coenlijc

Sluiten