Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8ine moeder.

Ay god die alle doeghden gheeft, d°|fhufn ” den{rdeD’

Die moet sijn ghebenedijt!

Yan herten benic nu verblijdt,

Dat ie gheleeft hebbe den dach, gheieeft = beleefd.

650 Dat ie mijn kijnt ane scouwen mach.

Mijn herte mochte wel van vrouden breken:

Ic sie mijn kint ende ic hoert spreken, boert = hoor het.

Daer ic om lide swaer tormint. tormint — foltering.

Sijt wille come, wel lieve kint, wel = z6er-

655 Esmoreit, ic ben u moeder

Ende ghi miin kint, dies siit vroeder, 0168 Bijt Troeder =

Want ic maecte metter hant, = met de.

Esmoreit, selve dien bant;

Daer in soe haddic u ghewonden,

660 Esmoreit, doen ghi waer[t] vonden

Ende ghi mi ghenomen waert. ghenomen - gestolen.

De jonghelinc.

O lieve moeder, segt mi ter vaert, ter veert = terstond.

Hoe heet die vader, die mi wan?

Sine moeder.

Dats van Cecilien die hoghe man Dats = dat is.

665 Es u vader, scoene jonghelinc,

Ende van flongherien die coninc Es die lieve vader mijn;

650 kijnt: is in 7is. boven de regel door den kop. bij geschreven; de ij heeft een ongewone vorm 652 na kint een punt.

660 waer[i]: hs. waer

663 beet: in hs. verb. uü het

Sluiten